Jezus had Judas lief

Jaren geleden had ik het voorrecht een keer een hele middag met Henk Binnendijk te praten. Hij deelde veel met mij over hoe het gegaan was toen God hem riep en wat hij daarvoor heeft moeten opgeven. Dat is niet makkelijk geweest allemaal, maar wel gezegend. De Heere heeft altijd voorzien en heeft hem uiteindelijk gesteld tot een zegen voor velen.

Op een gegeven moment zei Henk iets wat ik nooit meer ben vergeten. Hij zei: “Wie zich op God richt zal meer voor de mensen betekenen dan wie zich op mensen richt.” Wij zijn geroepen om een biddend leven te leiden. Zelf kunnen we geen vrucht dragen. Alleen als we in de Here Jezus blijven zullen we groeien en bloeien. 

Soms zeggen ze wel eens van iemand (eerst in het Engels): He is so heavenly minded that he is of no earthly good, hij is zo met zijn hoofd op de hemel gericht dat hij niets voor de aarde betekent. Dat kan misschien zo zijn bij mensen die in een verkeerde vroomheid of spiritualiteit zijn terechtgekomen. Maar in de Bijbel zien we dat juist de mensen die respect voor God hebben en Hem liefhebben boven alles, het meeste tot zegen zijn voor hun medemens. Wie God werkelijk leert kennen in Zijn liefde en genade gaat ook daadwerkelijk van zijn naaste houden.

Jezus’ reactie op Judas

Een zeer treffend voorbeeld daarvan vind ik Jezus’ reactie op Judas, toen die Hem verraadde. Judas had besloten om Jezus over te leveren in de handen van de overpriesters die Hem wilden doden, voor geld. Hij kwam in de nacht in de hof van Getsemane aanzetten met een menigte mannen met zwaarden en stokken. Jezus was tot dan toe in gebed geweest en had Zijn leven in Gods handen gelegd. Judas ging naar Jezus toe en zei: “Gegroet, rabbi”. En Hij kuste Hem. Toen zei Jezus tegen Judas: “Vriend, waarvoor ben je hier?” Toen kwamen zij dichterbij, sloegen de handen aan Jezus en grepen Hem. Jezus noemde zijn verrader, zelfs op het moment dat Hij door hem verraden werd, vriend! De biddende Jezus, die Zijn leven in de handen van Zijn Hemelse Vader had gelegd, kon Zijn naaste liefhebben, hoe die naaste zich ook gedroeg. Jezus leefde altijd voor het Aangezicht van God de Vader. Hij zocht niet de eer van mensen, maar de eer van God. Hij deed niet wat mensen van Hem vroegen, maar Hij deed altijd Zijn Vaders wil. Hij richtte Zich op God. Daarom betekende Hij zoveel voor mensen.

Jezus’ naastenliefde

Want uiteindelijk is er niemand die meer naastenliefde heeft getoond dan Jezus. Hij genas zieken, bevrijdde mensen van boze machten, opende de ogen van blinden en reinigde melaatsen. Hij was een vriend van zondaars, had oog voor de nood van vrouwen van lichte zeden en die van rijke farizeeën. Hij ging eten bij Zacheüs de tollenaar, die daardoor radicaal tot bekering kwam en zijn dienst aan de mammon stopte. Maria van Magdalena was zo geraakt en veranderd door Zijn liefde, dat zij huilend aan Zijn voeten plaatsnam, met haar tranen zijn voeten natmaakte en die met haar haren afdroogde. Het meest liefdevolle moest toen nog komen. Kort daarna gaf Hij Zijn leven, aan het kruis van Golgotha, voor ons, zondaars. Ook in het gaan van Zijn lijdensweg en in Zijn sterven richtte Hij zich op God: “Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest.” Jezus zei niet alleen dat het liefhebben van God tot uiting komt in het liefhebben van je naaste, maar Hij deed het ook, tot in de dood. 

Verraad en verootmoediging

Hoe is het mogelijk dat het christendom al snel de persoon van Judas is gaan neerzetten als typering van ‘de Jood’ of van ‘Israël’? Is dat liefdevol? Waarom is er niet voor gekozen om Jezus neer te zetten als typering van de Jood? Hij was net zo goed, zelfs nog veel meer een Jood dan Judas. Het christelijke antisemitisme is ook een vorm van verraad. Dat is ontdekkend, eigenlijk verschrikkelijk: christenen die Joden neerzetten als een volk van verraders, en metterdaad zelf verraders worden, omdat ze daarmee totaal niet meer handelen in de geest van Jezus. Hoe blind zijn wij vaak voor onze eigen zonden!

 Heer, ontferm U. Open onze ogen voor Uw onverdiende liefde, trek ons hart tot Uzelf en maak ons liefdevolle mensen voor onze medemens, wie hij of zij ook is.

Ds. Oscar Lohuis

Verschenen in Israël Aktueel van oktober 2019

GIFTEN

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden. Indien u wilt helpen deze bediening in stand te houden en deze site verder uit te bouwen kunt u een gift overmaken.

Nu doneren

Copyright © 2020 Goed Nieuws Bediening - Grafisch ontwerp WoodyDesign