Waarvoor zou de Messias komen?

Laten wij eens kijken naar enkele profetieën die gaan over de komst en de geboorte van de Messias. Wat leren zij ons over de Messias, over hoe Hij zal komen en wat Hij zal gaan doen? Waarvoor komt de Messias tot Israël? 

Een Kind is ons geboren

De meest bekende profetie is waarschijnlijk die van Jesaja 9, een tekst die bij ons zowel in de adventstijd als bij het kerstfeest veel wordt aangehaald: “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst” (vers 5). Het probleem is dat wij vaak daarna stoppen met lezen, met als gevolg dat we deze Bijbeltekst geïsoleerd gebruiken. Waarvoor wordt dit Kind geboren? Vers 6 zegt: “Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver van de Heere van de legermachten zal dit doen.” De Messias komt om plaats te nemen op de troon van zijn vader David, om een koninkrijk te grondvesten, dat staat door recht en gerechtigheid. Dat het niet om een geestelijk maar om een aards koninkrijk gaat maakt een eerder vers duidelijk, vers 4: “Ja, elke laars, stampend met gedreun, iedere soldatenmantel, gewenteld in bloed, zal verbrand worden, voedsel voor het vuur.” 

Een Twijgje uit de stronk van Isaï

Twee hoofdstukken verder komen we opnieuw een profetie over de geboorte van de Messias tegen: “Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op Hem zal de Geest van de Heere rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des Heeren” (Jesaja 11:1-2). Als we even verder lezen wordt duidelijk waarvoor Hij komt, namelijk om in gerechtigheid te oordelen (vers 4 en 5) en Zijn Koninkrijk op aarde te vestigen (vers 6): “Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven.” En (vers 9): “Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt.” 

Uit u zal Mij voortkomen

Een laatste voorbeeld vinden we in het boek Micha. Een tekst die voorspelt dat Bethlehem de geboorteplaats van de Messias zal zijn: “En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af” (5:1). Deze tekst maakt duidelijk dat degene die in Bethlehem geboren zou worden aan God gelijk zou zijn: “Uit u zal Mij voortkomen (…) Zijn oorsprongen zijn (…) van eeuwige dagen af.” Waarvoor zou Hij komen? Om een Heerser te zijn in Israël, een gedachte die nog verder omschreven wordt in vers 3: “Hij zal staan en hen weiden in de kracht van de Heere, in de majesteit van de Naam van de Heere, Zijn God. Zij zullen veilig wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden van de aarde.” 

De Messias zal Koning zijn

Elke keer weer komen wij dus dezelfde gedachte tegen, namelijk dat de Messias zal komen om Koning te zijn, en als zodanig te oordelen en te zorgen voor recht en vrede in de wereld. Wij geloven dat de Messias (de Christus) al geboren is in deze wereld. In het leven van Jezus Christus zijn honderden profetieën uit het Oude Testament reeds in vervulling bij Zijn eerste komst. Tegelijkertijd moeten we constateren dat de heerschappij, dat koningschap en die mondiale gerechtigheid waar veel andere profetieën over spreken nog niet gekomen zijn. Wanneer je orthodoxe Joden vraagt of zij geloven dat de Messias al gekomen is, dan zeggen zijn: ‘Nee, nog niet, want kijk eens hoeveel onrecht, oorlog en onderdrukking er nog is in de wereld!’ Denkend aan bovenstaande teksten is het heel begrijpelijk dat zij zo redeneren.

Ook de mensen in Jezus’ tijd verwachtten het koninkrijk op aarde. Kijk maar naar de lofzang van Zacharias: “En Hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, Zijn knecht, (…) namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten” (Lucas 1:69-71). Ook de engelen zijn het eens met deze toekomstverwachting. De engel Gabriël zei tegen Maria: “De Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen” (vers 32,33). 

De vraag van de discipelen, of Jezus in hun tijd het koninkrijk voor Israël weer zou herstellen (Handelingen 1:6), was vanuit Bijbels perspectief dus een terechte en begrijpelijk vraag. Wij mogen weten dit koninkrijk gaat komen wanneer Hij terugkomt en dat dan recht, vrede en waarheid vanuit Jeruzalem zal komen over de hele wereld. Als zoveel profetieën over Zijn eerste komt letterlijk in vervulling zijn gegaan, zullen de overige profetieën over de Messias ook letterlijk in vervulling gaan.

Ds. Oscar Lohuis

Verschenen in Israël Aktueel van december 2018

GIFTEN

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden. Indien u wilt helpen deze bediening in stand te houden en deze site verder uit te bouwen kunt u een gift overmaken.

Nu doneren

Copyright © 2020 Goed Nieuws Bediening - Grafisch ontwerp WoodyDesign