Wat betekent het in deze tijd om Jezus te volgen?

Wanneer wij de Bijbel lezen gaan wij zien dat God een tijdpad heeft voor deze wereld. Hij heeft bepaald hoe en wanneer zijn plan voor deze wereld tot voltooiing zal komen. De heilsgeschiedenis heeft zich al voltrokken, we mogen terugkijken op Gods machtige daden van uitredding in het verleden, maar is nog niet af. Jezus Christus gaat vanuit de hemel door met zijn bediening (Hand. 1:1). Alleen Hij weet hoe lang het nog zal duren voordat het evangelie aan alle volken verkondigd zal zijn, hoe lang er nog martelaren vanwege het geloof zullen zijn en hoe lang het nog duurt voordat de Heere Jezus terugkomt en het Koninkrijk op aarde komt. 

Dit betekent dat niet alle christenen in precies dezelfde tijd leven. Iedere tijd heeft zo zijn unieke uitdagingen en in ieder land is ook de context waarin christenen zich bevinden weer anders. De woorden van de Heere Jezus aan de zeven gemeenten in klein-Azië, die we in Openbaring 2 en 3 tegenkomen, waren elke keer weer anders. Wat is het dat de Geest tot de gemeenten nu zegt? Wat betekent het voor ons, als christenen in Nederland anno 2019, om Jezus te volgen? 

Het herstel van Israël

Wij leven in heel bijzondere tijden omdat we Israël weer kunnen bezoeken. Meer dan 1800 jaar bestond het land Israël niet meer. De Romeinen hebben het land in 135 na Christus Palestina genoemd, naar de aartsvijanden van Israël, de Filistijnen. Daarmee wilden ze de herinnering aan de Joden in dat land uitwissen. Maar wonder boven wonder is de staat Israël herboren. Het Joodse volk is al vanaf einde 19eeeuw aan het terugkeren naar het land, in overeenstemming met Bijbelse profetieën. Wij leven in de tijd van het herstel van Israël. Dit is een wake-up call voor de kerk. Eeuwenlang hebben kerken overwegend het idee aangehangen dat wij, de kerk, het geestelijke Israël waren geworden. Dat alle verbonden en beloften en gloedvolle profetieën uit het Oude Testament voor Israël golden tot aan de komst van Jezus, en daarna op de kerk zijn overgegaan. De vervloekingen bleven overigens wel allemaal gelden voor het Joodse volk. Die manier van denken heeft tot onvoorstelbaar veel haat, discriminatie, beroving, verdrijving en moordpartijen door christenen jegens Joden geleid. Met die vreselijke geschiedenis zitten wij nu. 

Wat vraagt de Heere Jezus van ons in deze tijd? Dat wij leren te wenen over het lijden van Jeruzalem, zoals Hij dat zelf ook deed. Dat we niet langer hoogmoedig zijn ten opzichte van Israël, ons verheffen boven de natuurlijke takken (Rom. 11:18), maar nederig zijn ten opzichte van het volk Israël. Dat wij eindelijk eens leren om christenen voor Israël te zijn, in plaats van christenen die tekeer gaan tegen Joden. Dat wij leren om hen te zegenen en niet langer te vervloeken. Dat wij ons verootmoedigen vanwege het verschrikkelijke ‘christelijke’ antisemitisme en vanwege al het kwaad dat christenen Joden hebben aangedaan. 

Persoonlijk ben ik ervan overtuigt dat het ‘ikabod’ (wat betekent: de heerlijkheid is verdwenen) dat wij als christendom meemaken in onze tijd, niet los staat van wat er met de Joden in ons deel van de wereld in de twintigste eeuw is gebeurd. De Geest kan ook bedroefd worden en zich terugtrekken. De gigantisch vaart waarmee de secularisatie zich in slechts decennia tijd in ons land en in heel Europa heeft voorgedaan, is een oordeel van God. De Heilige Geest is bedroefd vanwege de onvoorstelbare hoeveelheid onschuldig Joods bloed waarmee de Europese aardbodem is bedekt. Dat bloed spreekt tot Hem vanaf de aardbodem. Het volgen van de Heere Jezus, na Auschwitz, betekent bekering, verootmoediging, berouw, inkeer, verdieping in Gods Woord, schuldbelijdenis en terugkeer naar een Bijbelse visie op Israël. Alleen dan mogen we hopen op een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest en op een opwekking voor de kerk in Nederland. 

Een vijandige omgeving

De godsdienst van het seculiere humanisme neemt steeds meer totalitaire vormen aan. Wij zullen als Bijbelgetrouwe christenen in het Nederland van de 21e eeuw steeds meer vijandschap gaan ondervinden. Dat wij zeggen dat sommige gedragingen zondig zijn, gedragingen die inmiddels algemeen geaccepteerd zijn in de samenleving, wordt als hatelijk en discriminerend bestempeld. Terwijl artikel 1 van de grondwet ons juist vrijheid van godsdienst en meningsuiting zou moeten geven, zal het gebruikt gaan worden om ons te verbieden te zeggen dat bepaalde dingen zondig zijn. Het artikel zegt: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’ Vrijheid is vanaf de geboorte van ons land kenmerkend geweest voor onze natie. Gelovigen die in andere landen vervolgd werden vanwege hun godsdienstige overtuigingen vonden in de Lage Landen een veilig toevluchtsoord, waaronder natuurlijk veel Joden (die ons land tot rijke zegen zijn geworden). Artikel 1 van de grondwet is daarvoor bedoeld. Inmiddels zijn we in een situatie beland waarin de overheid onderzoek doet naar het vervolgen van een groep predikanten en politici, die op grond van hun geloofsovertuiging een bepaalde visie op man- en vrouw-zijn, huwelijk en seksualiteit hebben verklaard. Het betreft hier de klassiek historische Bijbelse visie, zoals die al bijna 2000 jaar lang overwegend is geloofd en beleden in het christendom. De genderideologie dringt zich echter steeds meer op. De recente ontwikkelingen maken ons duidelijk dat het handhaven van deze mening steeds minder getolereerd wordt. Het lijkt wel of iedereen moet gaan denken overeenkomstig het seculiere humanisme. Als je dat niet doet wordt je vervolgd. Waar gaat dit naar toe? Zullen er inderdaad christelijke voorgangers strafrechtelijk vervolgd worden omdat zij blijven bij het klassiek Bijbelse denken over de mens, het huwelijk en seksualiteit? 

Wat betekent het Jezus te volgen in deze tijd? Jezus was een man van het Woord. Hij zei ook: ‘Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen’ (Mat. 5:19). Dat wij onderhouden wat Hij geboden heeft betekent dat wij bij Zijn geboden blijven en die niet gaan afschaffen. Jezus volgen betekent de weg gaan van genade en waarheid. Hij ging genadevol om met de overspelige vrouw, maar zei wel tegen haar ‘zondig niet meer’. We zijn allemaal welkom bij de Heere Jezus, bij God, maar dat wil niet zeggen dat God het met al onze gedragingen eens is. Je mag komen zoals je bent, maar je kunt niet blijven wie je bent. We hebben vernieuwing van ons denken nodig, hervorming en verandering. 

Er wordt een ander evangelie verkondigd door velen. Een evangelie zonder oordeel, waarin zonde niet meer genoemd wordt, waarin alleen maar over een God van liefde wordt gesproken die ons alleen maar prachtig vindt en waarin de betekenis van het kostbare bloed van Christus niet naar voren komt. Wij worden opgeroepen door de Heere Jezus om net als Hij, trouw te zijn aan het Woord, ook als ons dat vijandschap, smaad en vervolging zal opleveren. We zijn Bijbels gezien in goed gezelschap als ons dat overkomt. 

Het getal der martelaren

Niet alleen de ‘volheid van de heidenen’ moet binnengaan voordat het einde zal gaan komen (Rom. 11:25), maar ook het getal van de martelaren moet vol worden. ‘En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden’ (Op. 6:9-11). Nog nooit is de christenvervolging wereldwijd zo hevig geweest. In de 20e eeuw zijn er meer mensen vermoord vanwege het getuigenis van hun geloof in Jezus, dan in de 19 eeuwen kerkgeschiedenis die daaraan vooraf zijn gegaan. In de 21e eeuw zal het er niet beter om worden. Wekelijks worden bij opgeschrikt door berichten van vervolging. Mijns inziens is dit ook een bewijs dat we in de eindtijd leven. 

Wat zegt tegen ons in dit kader? Dat wij ons ook moeten realiseren dat Hij niet gekomen is om ons een lang en gelukkig leven te geven. In deze wereld lijden wij verdrukking, maar we kunnen goede moed houden, omdat Hij de wereld heeft overwonnen. De vraag is niet hoelang je leeft, maar hoe je leeft. Het probleem van het moderne christendom is dat het te zoet en lief is geworden, dat God vooral wordt voorgesteld als Degene die ons in alle opzichten het prettige, het fijne en het volmaakte wil geven. In dat kader beschouw ik ook de nadruk die er soms ligt op lichamelijke genezing als een bewijs van onze oppervlakkigheid. Jezus is niet gekomen om ons een gemakkelijk leven te geven. Discipelschap betekent jezelf verloochenen, jezelf verliezen, strijden tegen de zonde, je oog uitrukken en je hand afhakken als die je tot zonde verleiden en bereid zijn de haat van de wereld over je heen te krijgen. Welkom bij de club! Je bent niet aan boord gegaan van een schitterend cruiseschip, met restaurants, zwembaden en ontspanningsruimten, maar aan boord van een oorlogsfregat. Jezus volgen betekent dat we lijden met hen die lijden omwille van het geloof. Gaat het ons alleen om onze eigen zaakjes, of hebben we werkelijk hart voor de zaak van Jezus Christus? 

Het volk van Israël heeft als door Hem uitverkoren en gezalfd volk heel wat lijden doorstaan en nog steeds. Onze Heer heeft in dit leven geleden als geen ander. Wij treden in de voetsporen van de Man van smarten. Jezus volgen betekent dat wij ook bereid zijn voor Hem te lijden. Dat lijden zal echter altijd de deur naar de hoop blijken te zijn. 

Ds. Oscar Lohuis

11 januari 2019; later verschenen in Profetisch Perspectief 

GIFTEN

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden. Indien u wilt helpen deze bediening in stand te houden en deze site verder uit te bouwen kunt u een gift overmaken.

Nu doneren

Copyright © 2020 Goed Nieuws Bediening - Grafisch ontwerp WoodyDesign