Dit boek moet u dag en nacht overdenken

Bijbelstudieserie over opwekking nr. 2

De woorden van de titel boven dit artikel komen uit Jozua 1:8: ‘Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen.’ In datzelfde hoofdstuk lezen wij dat de Heere drie keer tegen Jozua zegt: ‘Wees sterk en moedig’. 

Ook verzekert de Heere Jozua dat Hij met hem zal zijn: ‘Schrik niet en wees niet ontzet, want de Heere, uw God, is met u, overal waar u heen gaat’ (vers 9). ‘Zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn’ (vers 5). Mozes heeft in de laatste fase van zijn leven een leiderschapsrol vervuld die de wereld maar zelden heeft gezien. Hij was buitengewoon sterk en moedig en de Heere was op een heel bijzondere wijze bij hem. Dat kwam omdat Mozes een man van Gods woord was. Hij luisterde naar God, hield zijn blik op Hem gericht en heeft zelfs de eerste vijf boeken van de Bijbel geschreven. Jozua mag een soortelijke rol gaan vervullen, de Heere belooft op dezelfde wijze ook bij hem te zijn. Maar zijn weg zal alleen voorspoedig zijn als hij de woorden van de wet (die Mozes heeft opgeschreven) voortdurend overpeinst en er naar handelt. Alleen dan zal hij net zo onverschrokken kunnen zijn, zal hij sterk en moedig kunnen zijn, als ziende de Onzichtbare (Hebreeën 11:27). 

De zwakke wordt sterk

De wereld snakt naar dergelijke mannen en vrouwen. Niemand van ons heeft grote kracht uit zichzelf. Wij hebben allemaal kleine kracht en daarom is het leven voor de mens vaak bedreigend. We voelen ons onzeker omdat we ons afvragen of we tegen alle aanvechtingen en beproevingen opgewassen zullen zijn. Wie kent niet angstgevoelens en perioden in het leven die je als benauwend ervaart? Dat is geen schande en daar hoeven we ons niet schuldig over te voelen. Je bent niet een slechter mens als je bang bent. In de Psalmen komen we vaak tegen dat de schrijver uiting geeft aan bange gevoelens. Toch gebood de Heere Jozua op om sterk en moedig te zijn. Paulus schreef aan de Efeziërs: ‘Word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht’. Aan de wat verlegen Timotheüs schreef hij: ‘Word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is’. Voor zwakke mensen is er dus een mogelijkheid om sterk te worden. We kunnen gesterkt worden! Dat wil God doen aan en voor zwakke mensen. Ook in de Psalmen zien we dat de kwetsbare, zwakke en bange ziel van de psalmist zeer gesterkt wordt door zijn hart voor God uit te storten, Hem aan te roepen en het vertrouwen weer op Hem te stellen. Ook krijgt hij kracht in zijn ziel als hij weer gaat zien Wie de Heere is en hoe groot Zijn glorie, macht en goedheid zijn. 

Het is nog niet te laat

Dit mag ons bemoedigen, oproepen en hoop geven. Mozes is in de eerste 80 jaar van zijn leven (!) lang niet altijd sterk geweest. Jozua was ook geen held van nature. Hanna had veel geleden aan haar kinderloosheid. De krachtige profeet Elia sloeg op een gegeven moment ook in bange paniek op de vlucht voor Izebel. Esther was een kwetsbaar weesmeisje geweest. Paulus was een egocentrische vervolger en moordenaar geweest. Zo veel mensen in de Bijbel hebben ‘in zwakheid kracht ontvangen’ (Hebreeën 11:34). Dat betekent dat u en ik ook sterk en moedig in de Heere kunnen worden en – hoe oud we ook zijn inmiddels – nog de meest bijzondere dingen van God kunnen meemaken zolang we op aarde zijn. 

Dat zal gebeuren als wij gehoor geven aan de oproep die God ook aan Jozua gaf, om Zijn Woord voortdurend te lezen. Het zal niet zomaar gebeuren, als een lot dat ons toevalt, dat we sterk worden. Het is niet een kwestie van geluk hebben. Het komt wanneer wij het Boek dag en nacht overdenken, bij wijze van spreken. Onze broeder Bert Dorenbos, die eerder directeur was van de Evangelische Omroep en later oprichter en directeur van Schreeuw om Leven, is nadat hij gestopt is als directeur toch weer met nieuwe initiatieven gekomen. Ik heb daar veel respect voor. Het ene heeft hij genoemd ‘Woon in de Bijbel’ en het andere heet ‘knierevolutie’ (zie woonbijbel.nl en knierevolutie.nl). Dit zijn precies de wegen waarop wij moeten gaan, als wij verlangen naar geestelijke herleving, naar een opwekking. 

Verlangen naar het Woord

Een van de meest bijzondere opwekkingen die wij in de Bijbel tegenkomen vinden wij in Nehemia 8. Terwijl het vóór de ballingschap zo was dat bijna niemand de woorden van de wet en van de profeten wilde horen, ontstaat er in de ballingschap een wonderlijk nieuw verlangen naar Gods Woord. ‘Heel het volk verzamelde zich als één man … en zij zeiden tegen Ezra, de Schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes, die de Heere Israël had geboden’ (Nehemia 8:2). ‘De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek’ (vers 4). ‘Zij lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep’ (vers 9). Zes uur lang gingen ze hiermee door. Het gevolg is een machtige werking van Gods Geest, als er diep zondebesef komt, een terugkeer naar Gods wil en nieuwe vreugde in de Heer. Nadat dit verbroken en berouwvolle hart over het volk was gekomen zeiden de voorgangers: ‘Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht’ (vers 11). Ook hier ontvingen zwakke, afgedwaalde en door de Heere getuchtigde mensen nieuwe kracht. 

Hongersnood

Ons land is geestelijk en moreel gezien slap geworden. In veel kerken en gemeenten ontbreekt het aan diep, vurig en krachtig geestelijk leven en wordt ten aanzien van Gods leefregels steeds meer water bij de wijn gedaan. Zou het kunnen komen omdat veel christenen helemaal niet in hun Bijbel lezen omdat zij er, door alle media van tegenwoordig, vanaf gehouden worden? In veel kerkdiensten mag de preek maar 20 of 25 minuten duren. Er is een hongersnood wat betreft het Woord van God, maar velen hebben het niet door. Later we terugkeren naar de Heere door trouw en gedisciplineerd Zijn Woord te lezen, moeite doen het te begrijpen en ons ertoe zetten het in praktijk te brengen. ‘Wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen’ (Jesaja 40:31).

Oscar Lohuis

Uit Het Zoeklicht 2020, nr. 6

GIFTEN

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden. Indien u wilt helpen deze bediening in stand te houden en deze site verder uit te bouwen kunt u een gift overmaken.

Nu doneren

Copyright © 2020 Goed Nieuws Bediening - Grafisch ontwerp WoodyDesign