De terugkeer van de heerlijkheid van God in de gemeente

Zelf is het probleem

Lezend door het evangelie van Lucas zag ik ineens de rode draad. In veel van wat Jezus leerde komt Zijn oproep tot ons om te sterven aan zelf. Zijn woorden zijn scherp, als het mes van een chirurg: ‘van binnen zijn jullie vol roofzucht en boosheid’, ‘jullie hebben de ereplaatsen lief’, ‘verzamel voor jezelf geen schatten’, ‘wees niet bezorgd over je eigen leven’, ‘als je je niet bekeert zal je omkomen’, ‘wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden’, ‘nodig hen uit die jou niets kunnen teruggeven’, ‘neem je kruis op – d.w.z. om te sterven – en kom achter Mij aan’, ‘als je meer van jezelf – je eigen leven – houdt, dan van Mij, kan je Mijn discipel niet zijn’ en ‘bereken de kosten: laat alles wat je hebt achter, neem afstand van alles wat je hebt!’ De oudste zoon in de gelijkenis van de verloren zoon zat vast aan zijn trots en eigen gerechtigheid. De rijke jongeling zat vast aan zijn vermogen. Jezus riep hem op om alles te verkopen. Zacheüs stopte met zijn afperspraktijken nadat Jezus bij hem was gaan eten. Het heeft elke keer te maken met zelf, zelf en nog eens zelf en hoe mensen van dat geestelijke kankergezwel kunnen afkomen. 

Zodra wij zicht krijgen op de heerlijkheid van God gaan we ook zien hoe zelfgericht we zijn. Zelfs in ons geloofsleven en in onze omgang met God kunnen we zelfgericht zijn. Hoe vaak hebben we niet gebeden dat Hij ons zal zegenen, zal genezen en zal voorzien in onze noden, zonder dat we een moment Hem hebben aanbeden. We kunnen God verlagen tot onze dienstknecht. We proberen het eens uit, of bidden helpt, of het ons misschien een voordeel oplevert. Als ons gebed dan niet verhoord wordt nemen we het God kwalijk, omdat Hij niet gedaan heeft wat wij willen. Dit alles is natuurlijk totaal de omgekeerde wereld – het past ons immers te buigen voor Hem in plaats van andersom – maar we hebben het niet door. We zijn besmet met de tijdgeest die ‘het evangelie van het worden, zijn en verwezenlijken van jezelf’ predikt. 

Laten we terugkeren naar de Heer

De woorden van Jezus zijn scherp, maar het scherpe mes van hemelse Geneesheer is wat ons redt van die nare ziekte. Hij vraagt radicaal om jezelf te verliezen, maar dat doet Hij omdat Hij ons iets veel mooiers wil geven. Hij wil niet dat we blijven zitten bij lekkende waterbakken, maar dat we gaan naar die altijd stromende waterbron. Hijzelf is het antwoord. Wij moeten minder worden en Hij moet meer worden in ons leven. Waarom zitten we soms vol met zelfmedelijden? Omdat we onszelf tot god hebben gemaakt. Waarom zijn we jaloers op anderen? Omdat we trots zijn en geen zicht hebben op de Heer. Waarom beleven we soms zo weinig vreugde? Omdat we niet het Koninkrijk van God als eerste en belangrijkste zoeken, maar vooral bezig zijn ons eigen koninkrijkje te willen bouwen. Onze oriëntatie moet veranderen. Onze blik moet afgewend worden van onszelf en gefocust worden op Hem. Het is in het verliezen dat wij winnen, in het loslaten dat wij losgelaten worden, in het sterven dat wij tot leven komen. Sterven aan zelf en je gaan verheugen in de Heere Zelf is het antwoord op je angst, je wanhoop en je pijn. Vandaar die radicale woorden. 

Hoe doe je dat?

Heel concreet betekent dit dat wij bereid zijn tijd te nemen voor Hem. Jezus kende Zijn Bijbel, dat blijkt uit het feit dat heel veel van Zijn uitspraken directe of indirecte aanhalingen zijn van de Tenach (wat wij het Oude Testament noemen). Jezus bracht ook voortdurend veel tijd door in gebed. Hij zocht elke keer weer de eenzame plaatsen op om te bidden tot Zijn Hemelse Vader. Jezus navolgen betekent dus ook tijd nemen om in de Bijbel te lezen en tijd nemen om te bidden. Ik wil u oproepen om de beslissing te nemen elk jaar de hele Bijbel te lezen. Door hierte klikken kunt u een leesrooster vinden (van de Navigators) dat uitermate geschikt is om dit te doen. Neem een uur per dag voor Gods Woord en voor gebed. Als we acht of tien of twaalf uur per dag besteden aan werk en allerlei andere klussen die verband hebben met ‘de spijze die weer vergaat’, waarom hebben we dan niet een uur per dag over voor ‘de spijze die blijft tot in het eeuwige leven?’ Het is verblinding van de duivel als we zo leven. Dan liggen onze prioriteiten niet juist. Dan hebben we ons laten meesleuren door het materialisme van deze tijd. Dan zijn we dwaas geworden, omdat we rijk willen zijn in deze wereld (in geld of beleving of sociale contacten), maar niet rijk worden in God. Jezus wijst ons de weg en bemoedigt ons: “Voorwaar, Ik zeg u dat er niemand is die huis of ouders of broers of vrouw of kinderen verlaten heeft om het Koninkrijk van God, die niet het veelvuldige zal terugontvangen in deze tijd, en in de wereld die komt, het eeuwige leven.” (Lucas 18:29,30)

De terugkeer van de heerlijkheid van God in de tempel

In ons land is inmiddels slechts een overblijfsel van mensen die trouw zijn aan de Heere overgebleven. Veel kerken en gemeenten zijn al verdwenen en in veel andere kerken is weinig kracht en heerlijkheid te bespeuren. Maar nog steeds brandt de kandelaar op veel plaatsen en wandelt Jezus te midden van de kandelaren (Openbaring 1:12,13). God is echt goed. In Zijn trouw wil Hij opnieuw Zijn Geest uitstorten en Zijn heerlijkheid openbaren. Het wezen van de gemeente van Jezus Christus is dat Hij daar Zijn tegenwoordigheid manifesteert en Zijn glorie laat zien. Een prachtig nieuw Opwekkingslied zegt ‘Vul dit huis met Uw glorie, vul dit huis met Uw aanwezigheid.’ Dan bidden we niet meer vooral voor onszelf en onze eigen belangen. Dan gaan we aanbidden. Dan worden we stil, komt er ontzag, dan buigen we diep en komen we in verwondering te staan van Wie Hij is. 

Het enige wat ons kan redden is een door God gegeven opwekking en herleving. Dat we eindelijk zover komen dat we echt willen luisteren naar wat Hij tot ons te zeggen heeft. Dat we allergisch worden voor het elke keer weer onze wil, ideeën en verlangens aan God opdringen en nog meer allergisch worden voor het tentoonspreiden van zelf in ons leven. Het is juist door berouw en verbrokenheid dat we tegelijkertijd onuitsprekelijke vreugde gaan ervaren in het kennen van Hem, onze Heere Jezus Christus. 

Vergeef ons, Heer, onze ziekelijke ingenomenheid met zelf

Dat we gelijk naar het ‘geef ons’ zijn gegaan, terwijl we ‘Uw naam worde geheiligd’ hebben overgeslagen

Dank dat U ons wakker schudt, dat U ons aanspreekt en zelfs Uzelf aan ons laat kennen

Dank voor Uw ontzettend grote liefde, genade en barmhartigheid

U alleen kunt ons verlossen van de gebondenheid aan onszelf

Daarom bidden we: toon ons Uw heerlijkheid

Open onze ogen voor de grootheid van Uw glorie

Dat de glorie van Uw wezen, mag vervullen wie U vrezen

Vul het huis van de gemeente van Jezus Christus met Uw heerlijkheid

Kom tot Uw tempel, terwijl wij terugkeren naar U

Red ons Heere, ontferm U over allen die in diepe ellende en duisternis gezeten zijn vanwege het zondige zelf

Reik uit naar allen die in nood zijn

Zegen uw volk en zegen dit land met een geestelijk reveil

Tot eer en verheerlijking van Uw grote, grote Naam!

Ons werk

Terwijl het seizoen weer begint staat ook onze agenda weer vol met preek- en spreekbeurten, afspraken, vergaderingen en schrijfwerkzaamheden. Ik ben nauw betrokken bij een gemeente op Urk en hoop in november weer naar India te reizen. Begin oktober worden er twee dakkapellen op ons huis geplaatst zodat we meer gastvrijheid kunnen aanbieden. We willen u vooral vragen te bidden voor de terugkeer naar de Heere zoals hierboven beschreven. Tegelijkertijd hebben we uw hulp hard nodig om deze bediening en alle werkzaamheden te kunnen blijven vormgeven. We zijn bijzonder dankbaar voor zoveel zegeningen die we kunnen tellen, maar zijn ook bedroefd vanwege de grote geestelijke nood die wij elke keer weer tegenkomen. Het is tot eer van de Heere als nog veel meer mensen Hem zullen leren kennen. Ons verlangen is om Hem kennen en Hem bekend maken. 

Hartelijke groet en Gods zegen,

Oscar en Loïs Lohuis

P.S. Klik hier en kies voor de preek van 9 september 2018 ‘Toen ik Hem zag’, die in het verlengde ligt van de inhoud van deze nieuwsbrief. 

 

 

GIFTEN

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden. Indien u wilt helpen deze bediening in stand te houden en deze site verder uit te bouwen kunt u een gift overmaken.

Nu doneren

Copyright © 2020 Goed Nieuws Bediening - Grafisch ontwerp WoodyDesign