Kunnen we nog een opwekking verwachten?

 

Mogen we nog een opwekking, een ontwaken, een periode van geestelijke vernieuwing verwachten? Heel wat mensen hebben mij gezegd dat we dat niet meer kunnen verwachten. Dit op grond van teksten uit de Bijbel over afval van het geloof, goddeloosheid in de eindtijd en dwalingen van allerlei soort die de kop op zullen steken. Het zal alleen maar erger worden is dan de algemene teneur. Toch doet die gedachte geen recht aan het Bijbelse getuigenis.

We moeten altijd Schrift met Schrift vergelijken. In het laatste hoofdstuk van de Bijbel lezen we: ‘Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden’  (Openbaring 22:11).

Gelovigen van een ander soort

Inderdaad, in het einde der tijden zullen velen meer liefhebbers van zichzelf zijn dan van God. Velen zullen afvallen van het evangelie en zich predikers verzamelen die hun naar de oren spreken. Het onrecht zal toenemen, de wetteloosheid breidt zich uit, de liefde van de meesten zal verkillen.
Dit zien we ook in ons eigen land om ons heen gebeuren, misschien wel meer dan nooit tevoren. Het fundamentalisme van de seculiere humanisten heeft de massa’s gehersenspoeld. Ze denken dat ze een objectief wetenschappelijk mens- en wereldbeeld hebben, maar ten diepste zijn het ook gelovigen, maar dan van een ander soort. Het is verschrikkelijk waar ons land om bekend is komen staan in de wereld: de eersten op het gebied van abortus, legalisering van drugs en prostitutie, het homohuwelijk en de afglijdende schaal van de euthanasiepraktijk. Nu gaan we al in de richting van een praktijk waarbij artsen gaan meewerken aan het doden van mensen die menen dat hun leven voltooid is. Een ware doodscultuur is aan het ontstaan en de meesten hebben niet door hoe duister en kil die is. Wie onrecht doet gaat meer onrecht doen en de vuilen worden steeds vuiler.

Geestelijke vernieuwing is mogelijk

Dat is echter niet het enige waar onze tekst van getuigt. Er staat ook dat de rechtvaardigen meer gerechtigheid gaan doen en dat de heiligen meer geheiligd worden. Het Lichaam van Christus zal in een steeds meer donkere wereld juist meer als lichtende sterren in de duisternis gaan schijnen. Er staat toch ook dat de Heere in het laatste der dagen van Zijn Geest zal uitstorten.
De belofte van de Heere Jezus is nog steeds van kracht: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien’  (Johannes 7:37-38). Levend water spreekt van leven en stromen spreken van overvloed. Mijn beker vloeit over, dat is wat de Heer ook in de 21e eeuw voor ons heeft. Het erfgoed van de gemeente van Christus ook hier en nu zijn de volheid, de kracht, de vrucht en de gaven van de Heilige Geest. Daar heeft de Heere Jezus Zijn leven voor gegeven, daarvoor heeft Hij gebloed en geleden aan het kruis. We doen het volbrachte werk van de Heere te kort als wij zeggen dat geestelijke vernieuwing niet meer mogelijk is.

Je zult verrast worden

Daarvoor zullen er wel dingen moeten veranderen. Het ligt niet aan de Heere dat er op dit moment geen opwekking plaatsvindt. Zo eerlijk en realistisch moeten we zijn: op veel plekken is de heerlijkheid verdwenen. Kerkgenootschappen, plaatselijke gemeenten en organisaties hebben zichzelf ten dode toe georganiseerd en gestructureerd. In veel samenkomsten wordt het programma afgedraaid en zeggen mensen nadien dat het mooi was, maar zijn mensen niet werkelijk getroffen in hun hart. Wie zegt dat het best goed gaat, heeft geen kennis van wat er mogelijk is wanneer de Heilige Geest komt. Als het dus aan ons ligt, dan moeten we zelfonderzoek doen om erachter te komen wat de volheid van de Geest in ons leven in de weg staat. Wie bereid is zich te verootmoedigen, zijn zonden te belijden en zich te bekeren, zal verrast worden door wat de Heer dan gaat doen.
Laatst heeft een beeld uit de Bijbel mij bijzonder aangesproken. Bij de Exodus uit Egypte gaf God aan Israël het Pesach-feest. Een vlekkeloos lam moest in alle huizen van de gezinnen worden geslacht. Maar dat was niet genoeg. Het moest worden toegepast op de deurposten van het huis. Daar leren we een belangrijke les uit. Het is één ding dat Jezus Christus tweeduizend jaar geleden is gestorven. Ons Paaslam is geslacht, het bloed heeft gevloeid. Maar het moet ook worden toegepast op ons leven, net als op de deurposten van de huizen. Alleen door het bloed van het Lam zullen wij satan overwinnen en zegevieren in de geestelijke strijd.

Een doorbraak naar diepere gemeenschap

Hoe doe je dat dan, het bloed toepassen op de deurposten van het huis van je leven? Dat doe je door je zonden te belijden en volledig in het licht te treden met alles wat er in je leven is gebeurd. Daarbij heb je andere mensen nodig, een of meerderen die naar je verhaal luisteren en bij wie je helemaal open en eerlijk kunt worden. Alleen als we de bereidheid opbrengen om ook bij een broeder en/of zuster onze zonden te belijden zullen we de doorbraak naar de diepere gemeenschap met de Heere en met elkaar gaan meemaken.
Wat er nodig is in onze gemeenten en gemeenschappen is verbrokenheid. In plaats van het triomfantalisme dat veel van onze liederen en de toespraken die gehouden worden kenmerkt is het eerst en nu de tijd om te komen tot een veel diepere bekering. ‘Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederigen, en om levend te maken het hart van de verbrijzelden’  (Jesaja 57:15).

Oscar Lohuis

GIFTEN

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden. Indien u wilt helpen deze bediening in stand te houden en deze site verder uit te bouwen kunt u een gift overmaken.

Nu doneren

Copyright © 2020 Goed Nieuws Bediening - Grafisch ontwerp WoodyDesign