God heeft gesproken

Christendom is in wezen de godsdienst van het Woord van God.De levende God heeft het initiatief genomen Zichzelf te openbaren. In die openbaring komt Zijn heil tot de gevallen mensheid. Christenen zijn herauten van het goede nieuws, dat van God Zelf komt. Zij mogen zich zien als zijn ambassadeurs of vertegenwoordigers, die Gods woordenlaten doorklinken (1 Petrus 4:11).

We kunnen erop vertrouwen dat de soevereine en genadige God Zijn boodschap weerklank zal laten vinden in de harten van mensen. Ik weet nog goed dat toen ik als 27-jarige voor het eerste werd aangesteld als predikant mensen mij wel vroegen of het niet een probleem was dat ik nog zo jong was voor een dergelijke belangrijke functie. Voor mijzelf was het natuurlijk ook een hele stap om deze verantwoordelijkheid op mij te nemen. Als antwoord daarop zei ik dat ik waarschijnlijk twintig jaar later met meer ervaring en volwassenheid in het werk zou staan, maar dat de zegen en het gezag toch vooral in het Woord van God gelegen lag, en niet primair in de persoonlijkheid en kwaliteiten van de predikant. Die overtuiging heeft mij over de drempel geholpen, en in de praktijk is het ook zo gegaan dat getrouwe uiteenzetting en verkondiging van de Bijbel voor veel mensen tot zegen is geworden. Door de jaren heen is mijn vertrouwen in het gezag van het evangelie gegroeid. We hoeven niet zelf kracht te verlenen aan de boodschap van Jezus Christus, we hoeven die kracht niet zelf te genereren. De kracht is inherent aan de boodschap zelf, omdat het de boodschap van God is. Spurgeon zei ook dat we het woord van God niet hoeven te verdedigen, net zo min als dat je een leeuw in de natuur hoeft te verdedigen. “Defend the Bible? I would as soon defend a lion!”We kunnen volledig vertrouwen op de kracht die er is in Gods Woord. We mogen het tot ons nemen en rustig doorgeven aan anderen, en God zal de zijnen door ons getuigenis tot zich roepen. Uiteindelijk draagt Hij daar zorg voor, dat de uitverkorenen respons zullen geven, tot Zijn eer. Maarten Luther schrijft in zijn zogenaamde tafelgesprekken: “Terwijl Philip Melanchton en ik een pot bier zaten te drinken, heeft het Woord van God alles gedaan.” Daarbij bedenkende welk een enorme verandering van kerk en samenleving de Reformatie heeft teweeggebracht, is het buitengewoon bemoedigend en ontspannend om dit te beseffen. Vertrouwen in de kracht van het Woord van God verlost ons van de kramp die ontstaat wanneer wij denken dat wij het allemaal zelf moeten klaarspelen.

De manier waarop we denken over en bezig zijn met evangelisatie en gemeenteopbouw hangt af van onze theologische overtuigingen. De houding waarmee aan het werk zijn wordt daar namelijk sterk door bepaald. In de praktijk van het bezig zijn met het werk van de Heer kan makkelijk een houding ontstaan van ‘als wij het nu maar zus en zo doen, dan zal dit en dat eruit volgen'. Calvijn sprak echter over een diep wantrouwen in de eigen vermogens van de mens om iets voor God te kunnen betekenen. We moeten daarom ruimte aan God laten, omdat Zijn werken en handelen niet in een systeem te vatten zijn. Zicht op de soevereiniteit van God in het uitwerken van Zijn heilsplannen geeft een geweldige ontspanning in ons werken voor God in de gemeente. De gemeente is geen podium voor mensen, een plek waar mensen kunnen en moeten presteren en uitblinken. De gemeente is een bouwwerk van God, een plaats waar Hij woont en waar Hij heilzaam werkt onder de mensen. Gods Woord doet iets waar wij zelf niet toe in staat zijn. Het legt de motieven van de mensen bloot, de zelfgerichtheid van het zondige hart zal aan het licht komen, het bankroet van de eigen gerechtigheid zal worden doorgrondt, en van daar uit zullen mensen zicht krijgen op de heerlijkheid van de Messias. Alleen zo ontstaat er geloof, geloof dat de wereld overwint (I Johannes 5:5). Uiteindelijk maakt de theologische standpuntbepaling alle verschil voor de praktische uitwerking, voor de wijze waarop wij te werk gaan in de plaatselijke gemeente en in christelijke organisaties.

Vanwege de beeldcultuur waarin wij leven, en vanwege de moeite die mensen tegenwoordig hebben met gezagsfiguren, wordt er wel gezegd dat we niet meer veel moeten en kunnen verwachten van prediking. Het verschijnsel dat één man of vrouw voor een groep van mensen staat en een monoloog houdt, waarin hij of zij hen zegt wat waar is en wat mensen moeten geloven en doen, is volgens sommigen uit de tijd. De aandacht voor de muziek en de ruimte voor andere elementen in een dienst is sterk toegenomen, waarbij vooral ook beeldmateriaal en optredens van mensen in de vorm van drama en dans in veel gemeenten een plaats hebben gekregen. Ik wil niet beweren dat dit allemaal verkeerd is of geen plek zou mogen hebben. Het is wel verkeerd wanneer er voor deze vormen gekozen wordt omdat men eigenlijk niet meer vertrouwen heeft in de prediking. En het is ook niet goed als het er toe leidt dat er nog maar twintig minuten voor de preek overblijft omdat de mensen al meer dan een uur hebben gezeten voordat de prediker aan het woord komt. De predikant staat daar niet op eigen gezag, hij staat daar niet als mens andere mensen te zeggen wat ze moeten geloven of hoe ze moeten leven. Hij geeft de woorden van God door, zowel de gemeente als hijzelf luisteren naar wat God door zijn Woord en Geest tot de gemeente wil zeggen. De prediking van het Woord door middel van gedegen expositie van bijbelgedeelten, waarbij op verantwoorde wijze de brug wordt geslagen tussen de wereld van de Bijbel en die van nu, waarbij de tijdloze principes van het Woord worden doorvertaald en toegepast op het leven hier en nu, is Gods spreken tot ons vandaag. Uiteindelijk kan je met woorden veel meer zeggen dan met beeldmateriaal. De mogelijkheden van het gesproken en geschreven woord overstijgen de mogelijkheden van het uitbeelden vele malen. Allerlei ideeën en gedachten en werkelijkheden kan je veel sneller en duidelijker met woorden doorgeven dan met beelden. God heeft er voor gekozen tot ons te spreken door middel van geschreven woorden en ons de opdracht gegeven Zijn boodschap door te geven door middel van gesproken woorden. Een heroriëntatie op de plaats van de prediking en het onderwijs in de gemeenten kan daarom heel nuttig zijn. Hoe is het gesteld met de kwaliteit daarvan in onze gemeenten? Wat kunnen we doen om er voor te zorgen dat de kwaliteit daarvan toeneemt en het Woord in ons midden weer de plaats krijgt die het toekomt?

ds. Oscar Lohuis

Juli 2015; later verschenen in De Oogst, maandblad van de Vereniging tot Heil des Volks

 

 

GIFTEN

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden. Indien u wilt helpen deze bediening in stand te houden en deze site verder uit te bouwen kunt u een gift overmaken.

Nu doneren

Copyright © 2020 Goed Nieuws Bediening - Grafisch ontwerp WoodyDesign