Preken 2013

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden.
We stellen het op prijs wanneer u ons wilt helpen om deze bediening in stand te houden
en deze site verder uit te bouwen.
Klik hier voor meer informatie over hoe u ons kunt helpen.

Datum Bijbeltekst en Onderwerp Downloaden
15-12-2013 Jezus heeft ons God laten zien  
  In het evangelie gaat het om de heerlijkheid van God. Het licht gaat schijnen in ons hart wanneer wij zicht krijgen op de heerlijkheid van God. Deze is zichtbaar geworden in en door Jezus Christus. Wie kennis heeft gekregen van deze heerlijkheid heeft een schat gevonden die nooit meer verloren gaat. 2 Korinthe 4:4-7  
  download
     
24-11-2013 De moed niet verliezen als je lijdt  
  De gelovigen in Jezus Christus in de eerste eeuwen van onze jaartelling hebben veel moeten lijden vanwege hun geloof. Petrus schrijft een brief om hen die lijden te bemoedigen. Ook wij worden met lijden in dit leven geconfronteerd, al is het van een andere aard. Hoe is het mogelijk om niet ontmoedigd te raken temidden van het lijden? Hoe plaatst Petrus het lijden in een heel ander perspectief, zodat hij kan zeggen: Verblijd je naar de mate waarin je deel hebt aan het lijden van Christus? De Heere heeft een bijzondere zegen gegeven tijdens deze dienst. 1 Petrus 4:12-19  
    download
     
12-11-2013 Christenen en de Joodse feesten  
  Steeds vaker hoor je dat christenen zich bezighouden met de Joodse wortels van het evangelie. Dat is op zich een goede zaak, het heil is immers uit de Joden en het is verrijkend om te zien hoe het evangelie al in het Oude Testament is vervat. Het leidt echter tot veel verwarring als er wordt gezegd dat gelovigen uit de heidenen op de Sabbat (zaterdag) bij elkaar moeten gaan komen en zich aan de Joodse Feesten moeten gaan houden. Tijdens een onderwijsavond in De Fontein in Emmeloord is Oscar op deze materie ingegaan. De centrale vraag in deze studie is: Waarom zijn christenen uit de heidenen niet geroepen zich aan de feesten van Israël te houden?  
    download
     
12-11-2013 Christenen en de Joodse feesten (vragen beantwoording)  
  Beantwoording van vragen na de lezing (zie hierboven)  
    download
     
03-11-2013 Lijden voor het goede  
  Tegenwoordig wordt er vaak gezegd: "Je moet doen wat je eigen hart je ingeeft". Toch kan ons eigen hart ons ook dingen ingeven die niet goed zijn en waar we geen gehoor aan moeten geven. In onze cultuur ligt de nadruk op emotioneel welbevinden. Toch kan het navolgen van Christus ook van ons vragen dat wij een weg gaan die niet gemakkelijk is. We worden in 1 Petrus 2 opgeroepen om bereid te zijn te lijden voor het goede. 1 Petrus 2:11-25  
    download
     
27-10-2013 Mensen winnen door onze houding en ons gedrag  
  Francis Schaeffer heeft ooit een boek geschreven met als titel: The Church before the watching world (De Kerk die leeft voor een wereld die toekijkt). Onze manier van leven spreekt krachtiger dan onze woorden. Petrus heeft het in dit gedeelte specifiek over een vrouw die met een niet-gelovige man is getrouwd. Hoe kan zij zich het beste opstellen in een dergelijke situatie? In algemene zin gaat het ook over hoe we omgaan met mensen die vervelend voor ons zijn of ons kwaad doen. 1 Petrus 3:1-7  
    download
     
06-10-2013 Vruchten van het lijden  
  De Bijbel leert dat lijden niet altijd voor niets is. Er komen ook vruchten uit voort. Soms is het zo dat wij in de donkerste uren van ons leven de diepste openbaring van God ontvangen. Als we zicht hebben op de vruchten die voortkomen uit het lijden, dan kunnen we het lijden ook beter aan. 2 Korinthe 1:1-11  
    download
     
29-09-2013 Redenen om God te prijzen  
  Misschien zitten wij in omstandigheden waarin wij er niet zo veel voor voelen om de Heere te prijzen. Petrus zat ook in moeilijke omstandigheden, evenals de gelovigen aan wie hij schreef. Toch begon hij zijn brief aan hen met: Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. In wat er daarna staat komen geweldige redenen naar voren om God nochtans te prijzen. Veel van wat Petrus daar heeft geschreven geldt ook voor alle gelovigen in Christus en zijn dus ook voor ons redenen om de Heere te prijzen. 1 Petrus 1:1-9  
    download
     
29-09-2013 Gestorven aan de zonde  
  De genade is geen vrijbrief om te blijven zondigen. Zullen wij bij de zonde blijven? Volstrekt niet! De doop beeldt ook uit dat wij met Christus gestorven zijn aan de zonde en met Hem zijn opgestaan tot een nieuw leven. Deze preek gaat over hoe onze status in Christus onze toestand in de praktijk van alledag verandert. Romeinen 6:1-14  
    download
     
22-09-2013 De huidge cultuur en het evangelie  
  Wat is er aan de hand in de Westerse wereld? Hoe is de cultuur, ook in ons land, de afgelopen decennia veranderd? Hoe komt het dat zo veel mensen zich niet meer verbonden voelen met de wereld, met andere mensen en met zichzelf, en daardoor in psychische problemen komen? Hoe is het evangelie het antwoord op deze nood? Jesaja 61:1-3  
    download
     
15-09-2013 Oudsten en de gemeente  
  Petrus schrijft in zijn eerste brief specifiek tot de oudsten van de gemeente. Wat is belangrijk ten aanzien van hoe zij hun taak uitvoeren? Het blijkt dat vooral de houding, de motieven en de hartsgesteldheid van een oudste belangrijk zijn. Ook zegt Petrus een en ander over hoe de gemeente zich behoort op te stellen richting de oudsten. Een rode draad in dit gedeelte is: de nederigen geeft hij genade. 1 Petrus 5:1-7  
    download
     
01-09-2013 Hij zal het doen  
  Na de kruisiging van hun Heer waren de discipelen er slecht aan toe. Hoe moest het nu met hen verder? Wat was er nog over van de visie, de roeping en de bediening die de Heere hun had gegeven drie jaar daarvoor. Verdriet, teleurstelling en verwarring vervulden hun hart. Zelf hadden ze ook gefaald, ze hadden hun Heer in de steek gelaten. Toen openbaarde Jezus Zich opnieuw. Met het wonder dat Hij deed leerde Hij hun een heel belangrijke les. Een boodschap vol vertroosting. Johannes 21:1-19  
    download
     
25-08-2013 Christen zijn, wat betekent dat?  
  Iedereen is te herkennen aan sommige kenmerken. Als iemand overleden is kijken we terug op zijn of haar leven en dan komen vaak eigenschappen van de persoon in beeld. Zijn er ook typische eigenschappen van de christen? Kan je een christen ook ergens aan herkennen? Aan de hand van de eerste twee verzen uit de eerste Petrus-brief denken we daar over na. 1 Petrus 1:1-2  
    download
     
04-08-2013 Terug naar de basis: de kern van het evangelie  
  Dit is een meer uitgebreide versie van de 15 minuten-durende preek van 23 juni 2013. Waar draait het nou ten diepste om in de prediking van het evangelie. Als je het evangelie zou willen uitleggen aan iemand anders, wat zou je dan zeggen? Wat is het hart van het goede nieuws? Waarom is het goed nieuws en waarom aanbidden wij Jezus Christus? Romeinen 3:23, Romeinen 6:23, Romeinen 5:8, Efeze 2:8-9.   
    download
     
21-07-2017 De onvergelijkbare grootheid van God  
  Zicht op de grootheid van God doet ons groeien in geloof. Het is niet goed om verkeerde gedachten over God te hebben. Soms denken wij te klein over God. Jesaja spreekt in hoofdstuk 40 van zijn boek over dingen die wij ons als groot kunnen voorstellen en laat dan zien dat deze dingen voor God kleinigheden zijn. Op die manier krijgen wij een indruk van Zijn majesteit. Jesaja 40:12-31  
    download
     
23-06-2013 Het evangelie in een notendop  
  Wat is de kern van het evangelie? Hoe kan ik het evangelie aan de hand van vier teksten uitleggen aan iemand anders? In deze preek van 15 minuten krijgt u antwoord op deze vragen.  
    download
     
16-06-2013 Wat is jouw roeping?  
  Eén van de tactieken van satan om de gemeente van Christus aan te vallen is om mensen af te leiden van hun roeping. De apostelen raken te veel betrokken bij praktisch werk en daardoor komt het gebed en de verkondiging van het Woord onder druk te staan. In het verhaal van Handelingen 6:1-7 kunnen wij enkele belangrijke principes voor ons leven hier en nu vinden. Weet u wat uw roeping en uw bediening is? Handelingen 6:1-7  
    download
     
02-06-2013 Hij zal het doen  
  Na de kruisiging van hun Heer waren de discipelen er slecht aan toe. Hoe moest het nu met hen verder? Wat was er nog over van de visie, de roeping en de bediening die de Heere hun had gegeven drie jaar daarvoor. Verdriet, teleurstelling en verwarring vervulden hun hart. Toen openbaarde Jezus Zich opnieuw. Met het wonder dat Hij deed leerde Hij hun een heel belangrijke les. In deze preek komen drie punten naar voren: Jezus roept, Jezus nodigt (tot de maaltijd) en Jezus zendt. Een boodschap vol van vertroosting. Johannes 21:1-19

Deze preek heeft Oscar ook gehouden op 1 september 2013 in De Pijler in Lelystad (zie hierboven).
De kwaliteit van dat bestand is hoger.

 
    download
     
26-05-2013 Radicale naastenliefde  
  De Farizeeën waren veel bezig met de wet. Als ze Jezus vragen naar het grootste gebod in de wet, antwoordt Jezus: Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, ziel en verstand. Dit is voor hen heel bekend, maar dan vervolgt Jezus met iets nieuws voor hen: Het tweede daaraan gelijk is: “heb uw naaste lief als uzelf”. Jezus leert ons radicale naastenliefde… ook voor moeilijke medemensen. Hij roept ons op om meer te doen dan het gewone. Door radicaal lief te hebben, krijgt zijn Koninkrijk gestalte. Jezus leefde tussen de gewone mensen en was tot een zegen voor hen. Willen wij dit ook? Wat doet u voor mensen in nood? Matteüs 22:34-40  
    download
     
26-05-2013 Huwelijk en seksualiteit  
  Iedereen verlangt naar echte liefde, trouw en intimiteit. Toch gaat het zo vaak mis in relaties. In deze preek staan we stil bij het verhaal van de Samaritaanse vrouw die Jezus ontmoet bij de bron in Sichar. De ontmoeting met Jezus verandert haar leven. Ook gaat het in deze preek over hoe God het huwelijk heeft bedoeld. Een aantal principes voor het huwelijk vanuit Genesis 2:24 worden benoemd. Genesis 2:24 en Johannes 4.  
    download
     
12-05-2013 Leven onder de zegen van de Heer  
  Toen Jezus Zich van de discipelen verwijderde hief Hij zijn handen op en zegende Hij hen. Hij werd in de hemel opgenomen terwijl Hij hen zegende. Zo mogen ook wij leven onder Zijn zegen. Wat houdt dat in? Met welke geestelijke zegeningen heeft God ons gezegend in Christus in de hemelse gewesten? Lukas 24:50-53  
    download
     
21-04-2013 Allemaal dezelfde God?  
  In deze preek gaat Oscar in op de volgende vraag: "Ik hoor vaak van mensen om mij heen dat alle religies één pot nat zijn. Ik weet dat dit niet zo is maar kan dit niet beargumenteren. Hoe maak je iemand duidelijk dat het christelijk geloof niet 'een' geloof is?" Handelingen 4:12  
    download
     
07-04-2013 De zegen van het niets bezitten  
  De Here Jezus heeft het beeld van de graankorrel die in de aarde valt en sterft gebruikt om te illustreren wat er met Zijn eigen leven zou gebeuren. Maar het is ook een principe dat van toepassing is op ons. Hij roept ook ons op om alles achter te laten, afstand te doen van alles wat wij hebben en te sterven aan het zelf-leven. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Het is belangrijk om dit te begrijpen, want als de graankorrel van ons leven in de aarde valt en sterft zal zij veel vrucht voortbrengen. Johannes 12:23-26  
    download
     
24-03-2013 Waken en bidden: overgave aan Jezus  
  Jezus bidt in de Hof van Gethsémané. Hij zegt ook tegen zijn discipelen: Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig maar het vlees is zwak. De centrale vraag in deze preek is: Waarom is belangrijk voor ons om waakzaam te zijn en te bidden? Ook komt aan de orde hoe wij geheiligd kunnen worden. Matteüs 26:36-46  
    download
     
17-03-2013 De betekenis van de doop  
  Waarom de doop door onderdompeling? Waarom niet de kinderdoop maar de doop van gelovigen? Waar staat de doop voor, wat symboliseert het en wat is de boodschap en de oproep die er van uitgaat? Romeinen 6:3-5  
    download
     
28-02-2013 Hoe de heerlijkheid weer terugkeert  
  Ezechiël had eerst in een visioen gezien hoe de heerlijkheid van God wegtrok uit de tempel en uit de stad Jeruzalem. Eerst had hij de rampspoed en de verwoesting moeten profeteren. Maar niet voor altijd duurt de toorn van God. Nu mocht Ezechiël ook profeteren hoe de heerlijkheid van God weer zou terugkeren in de nieuwe tempel. Het laatste gedeelte van het boek Ezechiël gaat over de nieuwe tempel. Hoe moeten wij deze hoofdstukken uitleggen wat betreft de toekomst en wat kunnen wij uit dit Bijbelgedeelte leren voor het hier en nu? Hoe komt de heerlijkheid van God weer terug in ons persoonlijke leven en in onze gemeenten? Aan het eind van de preek gaat Oscar ook in op het verschijnsel 'opwekking'. Ezechiël 43:1-11  
    download
     
27-02-2013 De profetie over God en Magog  
  Nadat in Ezechiel 37 de herrijzenis van Israël is verkondigd wordt in hoofdstuk 38 en 39 geprofeteerd dat er een massale aanval op Israël zal plaatsvinden. Een coalitie van vele volkeren zal oprukken tegen land en volk van Israël. In tegenstelling tot wat er in 586 v. Chr. is gebeurd (de val van Jeruzalem) zal nu Israël volkomen bewaard blijven in deze strijd. De Heere maakt Zijn naam groot door voor Israël te strijden. Enkele bemoedigende toepassingen voor ons hier en nu worden in deze preek gemaakt. De almacht en soevereiniteit van God schitteren in deze hoofstukken. Ezechiël 38:1-39:8  
    download
     
26-02-2013 De herrijzenis van Israël  
  In Ezechiël 37 beschrijft de profeet hoe hij heeft gezien hoe droge, dorre en uit elkaar liggende beenderen, waar een hele vallei mee vervuld is, bij elkaar komen, een lichaam vormen en weer tot leven komen. Dit visioen is gedeeltelijk in vervulling gegaan bij de terugkeer van Israël uit de Babylonische ballingschap, maar het gaat ook over het huidige herstel van Israël. Dit is een eerste preek uit een serie van drie die Oscar in Oldebroek heeft gehouden n.a.v. het profetische Woord. Ezechiël 37:1-14  
    download
     
24-02-2013 De christen voor en na het sterven  
  Het sterftecijfer onder de mensen is nog altijd 100%. In onze cultuur ligt grote nadruk op het hierNUmaals, terwijl ons leven hier op aarde slechts  van korte duur is en we op weg zijn naar de eeuwigheid. Bij christenen in eerdere eeuwen lag de nadruk veel meer op het hierNAmaals. Paulus zegt dat wij ten alle tijde vol goede moed kunnen zijn, ook bij het sterven. Hoe kunnen wij ons voorbereiden op het sterven en wat gebeurt er met ons wanneer wij gaan sterven? 2 Korinthe 4:16-5:10  
    download
     
10-02-2013 De almacht van God  
  Een centaal thema in de Bijbel is de heerschappij, de almacht, de soevereiniteit van God. Babel of Babylon staat voor de vemeende macht en heerschappij van de mens. Daniël en zijn vrienden woonden en werkten in Babel in een heidense omgeving. Toch hielden zij hun rug recht en bogen niet voor vreemde goden. Dat kwam omdat zij zicht hadden op God's soevereiniteit. Daniël 3:1-30  
    download
     
20-01-2013 God dienen, hoe?  
  In het derde hoofdstuk van de brief van Paulus aan de Filippenzen vinden we één van de meest autobiografische gedeelten uit zijn brieven. In zijn vroegere leven als Farizeeër heeft hij God gediend op een bepaalde manier, maar sinds hij Christus heeft leren kennen is dat allemaal anders geworden. Hoe kunnen wij als christenen God dienen? Filippenzen 3:1-14  
    download

GIFTEN

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden. Indien u wilt helpen deze bediening in stand te houden en deze site verder uit te bouwen kunt u een gift overmaken.

Nu doneren

Copyright © 2020 Goed Nieuws Bediening - Grafisch ontwerp WoodyDesign