Preken 2014

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden.
We stellen het op prijs wanneer u ons wilt helpen om deze bediening in stand te houden
en deze site verder uit te bouwen.
Klik hier voor meer informatie over hoe u ons kunt helpen.

Datum Bijbeltekst en Onderwerp Downloaden
14-12-2014 Hoe overwin ik mijn angsten en zorgen?  
  Velen van ons kunnen zich herkennen in de woorden van de Psalmist, die tegen zichzelf zegt: "Waarom bent u zo onrustig in mij, o mijn ziel?" Van nature zijn wij geneigd tot angst en het ons zorgen maken. Hoe kunnen wij dat leren hanteren? Hoe kunnen wij beter leren omgaan met onze angsten? In deze thematische preek komen drie belangrijke principes naar voren die ons daarbij kunnen helpen. Velen hebben laten weten geholpen te zijn door deze waarheden helder te krijgen.  
  download
     
30-11-2014 Waarom niet de kinderdoop maar de geloofsdoop?  
  Wat zegt de Bijbel over de doop? Waar staat de doop voor en wat zijn de voorwaarden om gedoopt te mogen worden? Waarom is de kinderdoop niet Bijbels? De doop door onderdompeling op geloof is de doop die wij in het Nieuwe Testament tegen komen. Hoe komt het dan dat de kinderdoop in sommige kerken gangbaar is geworden? Luister naar deze pittige preek over dit onderwerp. Matteüs 3:1-17  
    download
     
23-11-2014 Jezus is de ware Wijnstok  
  Jezus zegt: "Ik ben de ware Wijnstok". We kunnen alleen vrucht dragen door ‘in Hem’ te blijven; maar HOE doe je dat?
Vragen voor verdere bespreking:
1. Wat is jouw innerlijke reactie op de gedachte dat Jezus ons leven is? Dat wij ranken zijn van de wijnstok?
2. Geloof je werkelijk dat je rein bent door het woord dat Jezus tot je gesproken heeft? (vers 3).
3. Hoe gaat het de laatste tijd met jouw vertrouwen op Christus? Waar vertrouwt jouw hart op? Waar ga je naartoe voor hulp als het moeilijk is?
4. Geloof je in de woorden van vers 7? Dat je, als je in de Heer bent, dat je kan vragen wat je wilt en dat het dan zal gebeuren?
5. Wat zie jij als het ultieme doel van je leven?
Preek over Johannes 15:1-8
 
    download
     
15-11-2014 De vreze Gods  
    download
     
14-11-2014 De heerlijkheid van God  
    download
     
14-11-2014 De aanbidding van God  
    download
     
09-11-2014 Jezus is het Brood des Levens  
  Dit is in grote lijnen dezelfde preek als die van 19 oktober 2014, maar toch weer anders.    
    download
     
19-10-2014 Ik ben het Brood des levens  
  Wat Jezus heeft gezegd over zichzelf, dat Hij het Brood is dat leven geeft, staat niet los van de wonderbare spijziging, waar we in het begin van Johannes hoofdstuk 6 over lezen. Hij wilde met het wonder ook een les leren. De mensen waren vooral bedacht op de spijs die vergaat, ze zochten Jezus omdat Hij hun brood had gegeven. Zolang Hij hun voedde had Hij hun toewijding, maar toen Hij over zichzelf begon te spreken, als zijnde het Brood des levens, dat uit de hemel is neergedaald, waren er velen die zich van Hem afkeerden. Volgen wij de Heer om wat Hij geeft, of om Wie Hij is? Zijn wij vooral op zoek naar lichamelijke en materiële voorspoed in dit leven, of zoek wij eerst het Koninkrijk van God? Vragen voor verdere verwerking:
1. In hoeverre word ik in beslag genomen door het streven naar materiële welvaart en lichamelijk welzijn?
2. Waarom wil ik Jezus Christus volgen?
3. Wat is mijn eerste ambitie in dit leven? Waar zoek ik vooral naar?
4. Kan ik Christus vertrouwen, dat Hij voorziet in al mijn noden? Kan ik zeggen: In U heb ik alles gevonden wat ik nodig heb?
Preek over Johannes 6:26-35
 
    download
     
05-10-2014 Een heiden komt tot geloof  
  Filippus werd door de Heer geleid om weg te gaan uit Samaria, waar een opwekking gaande was. Hij moest gaan naar een eenzame weg. Er ontstond een door God gearrangeerde ontmoeting. De geschiedenis van de kamerheer uit Ethiopië, de eerste heiden die tot geloof kwam, zegt ons iets over de factoren die een rol kunnen spelen bij het tot geloof komen van mensen. Deze preek is gehouden tijdens een doopdienst in de Reddingsark in Baarn. Handelingen 8:26-40  
    download
     
14-09-2014 Geen eigen gerechtigheid, alleen Christus!  
  Als wij ons leven leggen naast de heilige wet van onze God, wanneer wij onszelf leren kennen in vergelijking met Gods eigen heiligheid, wanneer wij ons leven bijvoorbeeld vergelijken met wat Jezus heeft geleerd in de Bergrede (Matteüs 5-7), dan ontdekken wij dat wij geen eigen gerechtigheid hebben. Wij schieten nog zeer tekort en kunnen niet roemen in onze goede werken. Juist die ontdekking blijkt heel bevrijdend te zijn. Niets is zo effectief om ons op Christus alleen te doen vertrouwen dan het besef dat onze eigen gerechtigheid is als vuile lompen. Toch mogen wij schuldvrij zijn in Gods ogen en leven in de volheid van Gods genade. Hoe kan dat? Romeinen 3:27-31  
    download
     
14-09-2014 Jezus is Overwinnaar  
  In Genesis 3, gelijk al bij de zondeval van de mens, spreekt God tot de mens over de verlossing die zou gaan komen. Wat is er gebeurd in de zondeval, wat zijn de gevolgen daarvan en hoe komen wij Jezus al zo vroeg tegen in de Bijbel? Zelfs hier al mogen wij zien dat Jezus Overwinnaar is! Genesis 3:1-24  
    download
     
31-08-2014 U moet opnieuw geboren worden  
 

Nicodemus was een geleerd en geslaagd man, en toch moest hij nog opnieuw geboren worden. We denken na over de noodzaak van de wedergeboorte. Naar aanleiding van Jezus' gesprek met Nicodemus komen we op drie redenen waarom het noodzakelijk is wedergeboren te worden. Daarmee gaan we ook begrijpen wat de wedergeboorte inhoudt en hoe iemand opnieuw geboren kan worden. 

Vragen voor verdere verwerking:

1. Nicodemus kwam in de nacht tot Jezus om niet herkend te worden. In hoeverre durven wij er in het openbaar voor uit te komen dat we in Jezus geloven? 

2. 'Geboren uit water' duidt op de doop en dus op de bekering. Hoe staat het met ons 'bekeerd zijn'? Welke rol speelt de doop daarin? 

3. Jezus spreekt over 'verloren gaan' en over 'eeuwig leven' en dat de voorwaarde om niet verloren te gaan het geloof in Hem is (vers 16). Wat doet dit met u? Hoe zet ons dit in beweging? Is er bewogenheid voor mensen die dreigen verloren te gaan in ons hart?

4. Wat betekent het om de waarheid te doen (vers 21)? Wat betekent het om tot het licht te komen, in het licht te wandelen (vers 20)? 

Preek over Johannes 3:1-21

 
    download
     
03-08-2014 Weet je nog wat ik Bethel tegen je heb gezegd?  
  Toen God Zich aan Jacob openbaarde en hem rijke beloften gaf, was Jacob nog lang niet de man die hij zou moeten zijn. Toch gaat de Heere genadig met hem om en zegent Hij hem. Door moeilijke jaren en door de stijd die Jacob met mensen en met God meemaakt, komt hij uiteindelijk tot overgave en aanbidding. Deze preek laat ons zien dat de genade van God voorop komt en hoe liefdevol en geduldig Hij met ons omgaat. Genesis 28:10-22  
    download
     
29-06-2014 Uitreiken en uitdelen  
  Zelfde preek als die van 15 juni 2014 in De Pijler in Lelystad (zie tekst hieronder), alleen dan uitgebreider en meer ontwikkeld.  
    download
     
15-06-2014 Uitreiken en uitdelen  
 

Petrus richtte zijn blik op de verlamde (vers 4). Hij ging naar de tempel om te bidden, maar hij werd niet in beslag genomen door aandacht voor zijn eigen vroomheid. Hij zag de nood van de man die daar lag. Zien wij de nood van mensen om ons heen? Petrus gaf van wat hij had (vers 6). Ook al zijn wij verschillend, ieder van ons heeft wel iets van God gekregen om van uit te delen. Petrus reikte uit naar de verlamde (vers 7). Ook wij mogen leren om uit te reiken naar mensen in nood die opgericht moeten worden. Dan gebeuren er wonderen. Het wonder dat hier plaatsvindt is aanleiding tot het loven van God (vers 9) en tot verbazing bij een wereld die toekijkt (vers 10 en 11). Gebeurt er nog iets verbazingwekkends in en door de kerk? De kracht van het evangelie wordt zichtbaar door het uitreiken en uitdelen. Mensen krijgen belangstelling voor het evangelie wanneer ze zien dat God door Jezus Christus werkelijk mensen verandert. Het wonder bewijst ook dat Jezus is opgestaan uit de dood dat God hem heeft verhoogd (zie preek van Petrus die volgt). 

Vragen voor verdere verwerking:

1. Voor welke nood van mensen om u heen heeft God u de ogen geopend?

2. Wat hebben wij van God ontvangen waar we van uit kunnen delen?

3. Wat is in uw ervaring met de kerk/een plaatselijke gemeente tot nu toe verbazingwekkend geweest voor uzelf of voor anderen? 

4. Hoe zouden mensen in onze tijd weer belangstelling voor het evangelie kunnen krijgen? 

5. Tot welke bediening roept God jou? Zou je ook concreet willen gaan meewerken in een bepaalde bediening of werkgroep, om ook uit te reiken naar mensen in nood?

Preek over Handelingen 3:1-11

 
    download
     
08-06-2014 De gemeenschap die door de Geest wordt geleid  
 

Nadat de Heilige Geest is uitgestort ontstaat een bruisend gemeenteleven. Jezus handelt door ons heen, door Zijn Geest in ons. Waar Hij leeft in mensen ontstaat een warme gemeenschap van mensen die elkaar en anderen tot zegen zijn. Wat zijn de kenmerken van een dergelijke gemeenschap?

 • De door de Geest vervulde gemeente is een lerende gemeente
 • De door de Geest vervulde gemeente is een (aan)biddende gemeente
 • De door de Geest vervulde gemeente is een liefhebbende gemeente
 • De door de Geest vervulde gemeente is een getuigende gemeente

Vragen voor verdere verwerking:

1. In hoeverre leeft u met het besef dat Christus door jou heen wil werken?
2. Hoe gaat het met jouw relatie met je plaatselijke gemeente ? Kan je er enthousiast over worden, vanwege het feit dat de gemeente een idee van God is?
3. Welke van de genoemde kenmerken vraagt om meer aandacht in jouw gemeente?
4. Hoe kunnen wij in deze tijd getuigen van Christus zijn in onze leefomgeving? Hoe kunnen we hier en nu uitreiken naar mensen in nood?
5. Praat je wel eens met anderen over je geloof in Jezus? Wat helpt jou om daar meer vrijmoedig in te zijn?

Preek over Handelingen 2:36-47

 
    download
     
01-06-2014 Redenen om aandacht te geven aan Gods Woord  
 

Jezus volgen houdt ook in aandacht geven aan het Woord van God. In deze preek kijken we naar hoe Jezus de verzoeking in de woestijn doorstaat. Hij werd verzocht door de duivel maar overwon hem door het Woord van God. Hoe veel te meer is het Woord van God belangrijk voor ons, in de geestelijke strijd waar wij ons in bevinden. We zijn meer dan een lichaam en ook daarom hebben we het Woord van God nodig.

Vragen voor verdere verwerking:

1. Op welke manieren worden wij verzocht, probeert de duivel óns hier en nu af te leiden?
2. Op welke wijze kan het Woord van God ons helpen om te overwinnen in de strijd?
3. Wat zijn uw ervaringen in het Bijbellezen tot nu toe?
4. De methode om de boodschap van de Bijbel voor ons hier en nu te verstaan kunnen we samenvatten met 'lezen, begrijpen en toepassen'. Lukt het u om de boodschap van toen en daar door te vertalen naar een boodschap voor hier en nu?

Preek over Matteüs 4:1-11

 
    download
     
11-05-2014 Hoe pijn de deur wordt naar de hoop  
  Wie met tranen zaaien maaien met gejuich. Dit is een principe dat als een rode draad door de hele Bijbel heenloopt. Het lijden heeft vaak wel degelijk zin. Wees niet bang als je moet lijden. De Heer regeert en Hij zal zorgen voor de uitkomst en voor een hoopvolle toekomst. Psalm 126:1-6  
    download
     
20-04-2014 Hij roept je, zie je Hem staan?  
  Maria Magdalena was in grote geestelijke nood geweest, bezeten door demonen, maar Jezus had haar bevrijd. Nu hadden ze haar Heer gedood en zelfs Zijn lichaam weggenomen. Wat een teleurstellingen, wat kan het leven hard en vreselijk zijn. Maar toen haar ogen open gingen voor de opgestane Heer, toen veranderde alles in haar hart. Jezus zegt ook tegen ons: Waarom huil je? (vers 13) En Hij roept ons bij naam (vers 16) opdat onze ogen open gaan voor Hem. Als wij Jezus zien, die is opgestaan uit de dood, komt alles in het leven in een ander perspectief te staan. Johannes 20:1-18  
    download
     
18-04-2014 Jezus zag ons  
  Opvallend in de beschrijving van de kruisdood door Johannes is dat Jezus, terwijl Hij aan het kruis hing en enorm leed, zijn moeder zag en zelfs op dat moment dacht aan haar nood (Joh. 19:26-27). Van alle mensen was het voor Maria misschien wel het moeilijkste dat haar zoon gekruisigd werd. Jezus zag ook ons in onze nood. Waarom was hij bereid om dit ongekende lijden te ondergaan? Hij deed dit, omdat Hij ook ons zag in ons lijden, in onze verlatenheid, in onze vervreemding van God en van elkaar van van onszelf, en Zichzelf gaf om die relaties weer te herstellen. Ook de dorst die Jezus heeft geleden staat symbool voor de dorst van de dood (mensen die sterven kunnen vaak geen vocht meer opnemen en lijden dorst). Jezus stierf onze dood en geeft ons nu stromen van levend water. Johannes 19:17-30  
    download
     
13-04-2014 De kracht van rolmodellen  
 

Deze preek gaat over de kracht van rolmodellen in leven, mensen die voorbeelden voor ons zijn, waar we ons aan kunnen optrekken. We zijn allemaal onderweg en op onze weg kan het zo bemoedigend zijn als mensen een tijdje met je meelopen en je helpen om de weg van de Heer te gaan, omdat zij zelf die weg ook bewandelen. Samen blijven we op het rechte, smalle pad. We zijn niet bedoeld om in ons eentje alles voor elkaar te krijgen, maar zijn aan elkaar gegeven om elkaar tot zegen te zijn.

Vragen voor verdere persoonlijke verwerking:

 1. Leeft u ook met het idee dat God u door Jezus Christus ergens toe heeft geroepen?
 2. Zo ja, waartoe heeft God u dan geroepen? Wat is het doel van uw leven?
 3. Zijn er mensen in uw leven die, wat betreft de navolging van Christus, een voorbeeld voor u zijn?
 4. Wij horen bij het Koninkrijk van de hemel, maar leven hier op aarde. Hoe beïnvloedt het horen bij de hemel ons leven hier op aarde?
 5. Wat betekent het volgen van Jezus concreet, in de praktijk van alle dag, voor u? Waarin zit het verschil met mensen die Jezus niet volgen?

Preek over Filippenzen 3:12-4:1

 
    download
     
09-03-2014 Liefde die blijft groeien  
 

De kerkvader Augustinus heeft gezegd: Mijn liefde is mijn gewicht. Met andere woorden, ik beteken net zo veel voor andere mensen als dat ik van ze houd. Uit deze bijbeltekst blijkt dat onze liefde kan blijven groeien (vers 9). Iedere christen kan blijven groeien in liefde. Hoe dan? Uit Filippenzen 1:1-11 komen duidelijk een aantal zaken naar voren die bijdragen aan ons groeien in liefde. Het eerste is de bekering, het tweede is het gebed en derde is meer inzicht.

Vragen voor verdere persoonlijke verwerking:

 1. In hoeverre heb jij de afgelopen tijd geleefd met het besef dat het liefhebben van God en je naaste het belangrijkste is in je leven?
 2. Ben jij een vijand van Jezus Christus of ben jij een volgeling van Jezus Christus?
 3. Heb je wel eens ervaren dat je, door voor iemand te bidden, meer liefde kreeg voor die persoon? Heb je wel eens gebeden voor een vijand, voor iemand die jou kwaad deed?
 4. Hoe kunnen we meer biddende mensen worden?
 5. Op welke gebieden heb jij meer waarheid van God nodig (inzicht in wat goed is) om meer liefdevol te kunnen leven?
Preek over Filippenzen 1:1-11
 
    download
     
16-02-2014 Je hoeft niet bang te zijn  
  Markus 4:35-41  
    download
     
09-02-2014 Vrees niet, je bent van Mij  
  Veel dingen in het leven kunnen ons angst inboezemen. Allerlei bedreigingen kunnen op ons afkomen. Voor het Israël dat na 70 jaar mocht terugkeren uit de Balylonische ballingschap was dat ook het geval. Toch zegt de Heere heel duidelijk tegen hen: "Vrees niet! Ik heb je verlost." De bijzonder bemoedigende woorden van de Heere aan Israël in die tijd zijn ook voor ons bijzonder bemoedigend. Deze preek gaat over de geborgenheid die wij altijd in Christus hebben. Jesaja 43:1-5  
    download
     
26-01-2014 De aard van de kerk als uitverkoren volk  
  In 1 Petrus 2:9 staat dat de gemeente van Jezus Christus een uitverkoren geslacht is, een volk Gode ten eigendom. Uit die hoge roeping vloeit ook een verantwoordelijkheid voort. God heeft ons uitverkoren met een doel, om als een priesterschap te leven en Zijn grote daden te verkondigen. Ook in Exodus 19 komt die tweeledigheid naar voren: Ik heb u ... hier bij Mij gebracht. ... Indien u nauwgezet luistert. De preek gaat over de wederkerigheid tussen wat God doet en hoe wij daarop ingaan. Exodus 19:1-8  
    download
     
12-01-2014 Hoe worden we blijmoedige gevers?  
  We moeten ons ervan bewust zijn dat God overvloedig geeft. Niets van wat wij bezitten, hebben we aan onszelf te danken. Alles krijgen we van God. Jezus gaf alles. Hij gaf zelfs Zijn leven voor ons, zodat wij door Zijn dood en opstanding mogen leven tot in eeuwigheid! Als volgelingen van Christus behoren wij in Zijn voetsporen te wandelen. Komt geven dan alleen tot uiting in hoe we met onze financiële middelen omgaan? Nee! Geld geven is een manier, maar het vraagt ook om een levenshouding. Geven we onze naaste wel aandacht? Talloze ouderen zitten eenzaam in bejaardentehuizen. Ook kunnen we naar elkaar omzien. Als we blijmoedig geven, mogen we de rijke zegen van de Heer verwachten. 2 Korinthe 9:6-15  
    download

GIFTEN

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden. Indien u wilt helpen deze bediening in stand te houden en deze site verder uit te bouwen kunt u een gift overmaken.

Nu doneren

Copyright © 2020 Goed Nieuws Bediening - Grafisch ontwerp WoodyDesign