Preken 2015

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden.
We stellen het op prijs wanneer u ons wilt helpen om deze bediening in stand te houden
en deze site verder uit te bouwen.
Klik hier voor meer informatie over hoe u ons kunt helpen.

Datum Bijbeltekst en Onderwerp Downloaden
20-12-2015 Boodschap uit het hart  
  download
     
16-12-2015 Sabbath  
  Studie over de betekenis van de sabbath en hoe het evangelie daarin ook naar voren komt.   
    download
     
06-12-2015 Weer vertrouwen in de toekomst krijgen  
  Omdat mensen teleurstellen en niet altijd betrouwbaar zijn kan het zijn dat je vertrouwen is beschadigd. We lopen allemaal schade op in dit leven en dan kan het zelfs zover komen dat je wanhopig wordt. Toch mogen wij weten dat er hoop is voor iedereen. Het evangelie betekent dat niemand te ver is weggezakt of in te grote moeilijkheden is gekomen. Hoe kan je weer vertrouwen krijgen in de toekomst?   
    download
     
02-12-2015 Wat kunnen wij leren van het Joodse Bezuinfeest?  
  Profetisch gezien zijn de voorjaarsfeesten van Israël al in vervulling gegaan. Maar de najaarsfeesten nog niet. De eerste van deze najaarsfeesten is het feest van de Bazuinen. Het blijkt aan Israël gegeven te zijn om zich voor te bereiden om een ontmoeting met God. In het licht van het Nieuwe Testament zien wij dat het ook staat voor de voorbereiding op de wederkomst van de Messias. Wat zijn de betekenissen van het blazen van de bazuin?   
    download
     
29-11-2015 Qualificaties voor oudsten  
  Paulus droeg Timoteüs op om oudsten aan te stellen in de gemeente. Hij schreef hem ook wat voor soort mannen dat moesten zijn. De plaatstelijke gemeente behoort geleid te worden door mensen die voldoen aan bepaalde qualificaties. Uit de eigenschappen en deugden die Paulus noemt kunnen we ook leren wat het inhoudt om tot een bepaalde volwassenheid in het christelijke leven te komen. Daarom bevat 1 Timoteüs 3:1-13 ook een prachtige boodschap voor alle gelovigen.  
    download
     
22-11-2015 De vervolging van Israël en de Gemeente (strijd en overwinning)  
  In Openbaring 12 is de vrouw een symbool van het volk Israël. We lezen dat de draak oorlog voert tegen de vrouw. Wanneer zij een kind baart wil de draak het kind verslinden. Omdat Israël de Messias heeft voortgebracht heeft satan altijd al zijn pijlen op Israël gericht gehad. Nog steeds kent Israël veel strijd. Ook de Gemeente van Jezus Christus is kanaal van Gods zegen, brengt de boodschap van de Messias in de wereld, en daarom wordt ook de gemeente vervolgd. Openbaring 12:1-18  
    download
     
15-11-2015 Bereid zijn om de minste te zijn  
  Grootheid in het Koninkrijk van God is anders dan grootheid in deze wereld. Jezus zegt: Wie de minste is, die zal belangrijk zijn. De leerlingen van Jezus kregen ruzie over de vraag wie van hen de belangrijkste was, nota bene nadat Jezus zijn eigen lijden had aangekondigd. Het is heel menselijk om bezig te zijn met groot willen worden, belangrijk willen zijn, de eerste willen zijn. Het is ook mogelijk om belangrijk te worden voor God, maar op een andere manier dan wij geneigd zijn te denken. Als voorbeeld van echte grootheid noemt Jezus het worden als een kind en het willen ontvangen van kinderen in Zijn naam. Lukas 9:43-48  
    download
     
08-11-2015 Niet meer struikelen  
  Ons leven als christen is te vergelijken met een hardloopwedstrijd op weg naar de finish. Tijdens deze wedloop struikelen wij soms. De Bijbel zegt de aan de ene kant: Wij allen struikelen. Toch zijn er ook beloften zoals 'dan zult u niet meer struikelen' en over 'God, die u voor struikelen kan behoeden'. Struikelen is niet fijn omdat het veel energie kost om weer op te staan en de vaart erin te krijgen. Van alsmaar struikelen wordt je erg moe. Hoe kunnen wij zo ver komen dat wij niet meer zullen struikelen?  
    download
     
18-10-2015 Ander perspectief omdat Jezus leeft.  
    download
     
16-10-2015 Wat is onze hoop?  
  Een preek over hoe de wederkomst van Christus onze zalige hoop is in dit leven. Waar bestaat die hoop uit? Twee dingen komen wij expliciet tegen in de Paulus' brieven aan de Thessalonicenzen. Ten eerste, het zien van Jezus bij Zijn komst: Hijzelf is onze hoop. Ten tweede: onze medegelovigen, onze broeders en zusters. Ook die blijken onze hoop te zijn bij de komst van Christus.   
    download
     
15-10-2015 We zijn geliefden van God  
  In deze preek zal Oscar verschillende aspecten laten zien van de liefde van God voor de mensen. Er is genade voor iedereen. Geen zonde is te groot voor Gods liefde. Er is een groot verschil tussen de wet die God gegeven heeft en het offer dat Jezus heeft gebracht.  
    download
     
14-10-2015 Studie Huwelijk IV Seksualiteit, prachtig geschenk van God voor man en vrouw  
    download
     
07-10-2015 Studie Huwelijk III Leren communiceren  
    download
     
23-09-2015 Studie Huwelijk II Heb elkaar lief  
    download
     
16-09-2015 Studie Huwelijk I Twee worden één  
    download
     
13-09-2015 Wat Jezus van ons vraagt  
    download
     
10-09-2015 Wat Jezus aan ons geeft  
    download
     
08-09-2015 Wat Jezus voor ons heeft gedaan  
    download
     
06-09-2015 Er is een weg terug  
  Het boek Jona leert ons dat een weg terug mogelijk is. De zeelieden vonden de weg terug uit hun afgodendienst. Jona vond een weg terug nadat Hij weggelopen was van de Heer. De stad Ninevé vond een weg terug uit het vreselijke onrecht dat daar plaatsvond. Zij bekeerden zich op de prediking van Jona. Zelfs God keerde op Zijn schreden terug toen Hij zag dat de inwoners van Ninevé zich bekeerden. Ook voor ons is er een weg terug mogelijk, omdat God barmhartig is. Ook komt de vraag tot ons: Zijn wij barmhartig, zoals God barmhartig is? Jona 1:1-4:11  
    download
     
30-08-2015 Bevrijd van jezelf  
  Allemaal hebben we het soms moeilijk met onszelf te stellen. We worstelen met onze tekortkomingen, verwondingen en zonden. Vrees voor wat andere mensen van ons zouden kunnen denken maakt ons soms ongelukkig. Jezus leert niet alleen om andere mensen als publiek van onszelf buiten te sluiten, maar Hij leert ons ook om onszelf als publiek van onszelf buiten te sluiten. Stop met het voortdurend wegen, beoordelen en veroordelen van jezelf. De les die Jezus leert helpt ons om meer vrij te komen van onszelf. Matteüs 6:1-18  
    download
     
05-04-2015 De betekenis van Christus' opstanding  
  De opstanding van Jezus Christus uit de dood maakt alles anders. Wat is de betekenis daarvan voor ons? In 1 Korinthe 15 zien wij dat dit betekent dat we zeker kunnen zijn van de vergeving van onze zonden, van vergelding in de toekomst en van verheerlijking van allen die in Christus sterven. 1 Korinthe 15:12-30  
    download
     
05-04-2015 Jezus' opstanding geeft vrede en blijdschap  
  De opstandig van Christus geeft ons vrede en blijdschap. Ongeveer dezelfde preek die van de ochtend van 5 april, die u hierboven aantreft, maar toch weer anders. Johannes 20:19-23  
    download
     
03-04-2015 Ons aandeel in de dood van Jezus  
  Wat waren de motieven van degenen die verantwoordelijk waren voor de onrechtvaardige dood van Jezus? En hoe herkennen we onszelf daarin? Vooral in het menselijke gedrag dat leidde tot de gevangenneming en veroordeling van onze Heer wordt het duistere van het menselijk hart openbaar. Maar juist daarvoor stierf Jezus! Johannes 19:1-37  
    download
     
15-03-2015 Kenmerken van discipelschap  
 

We staan in deze tijd voor Pasen stil bij het lijden van Jezus. Welke weg ging Jezus? Wat heeft Hij doorstaan?

 Voor ons is het belangrijk dat we:

1. Zien op Jezus (wat Hij deed voor mij?)
2. Berouw/verdriet hebben over onze eigen zonden.
3. Dat we neerbuigen voor Hem in diep ontzag omdat Hij zo moest lijden door ons.

Bij een discipel past een nederige houding omdat hij weet dat alles genade is! Zacharia 12:10

 
    download
     
01-03-2015 Tekenen van de aanstaande wederkomst  
  Vanuit de vervangingstheologie is het gangbaar geworden om voor Israël in het Oude Testament 'de kerk' te lezen en voor Jeruzalem 'het hemels Jeruzalem'. Toch blijken profetieën over Israël in onze tijd letterlijk uit te komen. Zacharia 12 bepaalt ons bij de strijd om Jeruzalem die in het einde der tijden heviger zal worden. De contouren van diverse aspecten van deze eindstrijd kunnen we nu al duidelijk waarnemen. We denken na over tekenen van de tijd waarin wij leven. Zacharia 12:1-13:1  
    download
     
17-02-2015 Hoe handelt God nú met Israël? Redenen om Israël te steunen  
  In deze lezing wordt uitgelegd waarom het voor christenen belangrijk is om Israel te steunen en te zegenen. De vervangingstheologie heeft eeuwenlang geleid tot het vervloeken van de Joden door de christelijke kerk. Romeinen 11 laat zien waarom daarmee de plank zo mis is geslagen. Romeinen 11:11-36  
    download
     
17-02-2015 Hoe handelt God nú met Israël? Redenen om Israël te steunen. Q&A  
  Vervolg op de lezing die hierboven staat, met ook beantwoording van vragen.   
    download
     
15-02-2015 Waarom de doop niet in de plaats van de besnijdenis is gekomen  
  Al vroeg in de Kerkgeschiedenis ontstond het idee dat de kerk in de plaats van Israël is gekomen. De kinderdoop is afgeleid uit deze zogenaamde vervangings-theologie. In deze preek wordt duidelijk gemaakt dat de rol van Israël als verbondsvolk van God sinds Christus' komst niet is uitgespeeld. Omdat de vervangings-theologie niet juist is en de doop niet in de plaats van de besnijdenis is gekomen is het niet juist om zuigelingen te dopen. De bijbelse doop is de doop die plaatsvindt na bekering en geloof.   
    download
     
18-01-2015 Twee wegen  
  Er zijn maar twee hoofdwegen in dit leven: de ene is die van de gelovige, degene die met God en voor God wil leven en zich wil laten leiden door Zijn Woord en wet. De tweede is die van de ongelovige die doet aan God noch gebod. Psalm 1 gaat over het geluk van de godvrezende mens en de ondergang van de goddelozen. Wanneer wij zorgvuldig kijken naar wat deze Psalm leert vinden wij daar zowel bemoedigende beloften als ook ernstige waarschuwingen. Psalm 1  
    download

GIFTEN

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden. Indien u wilt helpen deze bediening in stand te houden en deze site verder uit te bouwen kunt u een gift overmaken.

Nu doneren

Copyright © 2020 Goed Nieuws Bediening - Grafisch ontwerp WoodyDesign