Preken 2016

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden.
We stellen het op prijs wanneer u ons wilt helpen om deze bediening in stand te houden
en deze site verder uit te bouwen.
Klik hier voor meer informatie over hoe u ons kunt helpen.

Datum Bijbeltekst en Onderwerp
Downloaden
11-12-2016 Zelfoverwinning door zelfovergave  
  Mensen uit alle volken, culturen en landen worstelen ook min of meer met zichzelf. Het is niet gemakkelijk om zelfbeheerst en gedisciplineerd te leven. Wat zullen wij doen met onszelf? Hoe zullen wij onszelf hanteren? Kunnen wij ons egoïstische zelf overwinnen? Jezus heeft ons de weg gewezen. Hij roept op tot overgave aan God. Lukas 9:23-26  
    download
     
27-11-2016 Bewogenheid, offers en gebed voor verlorenen  
  Paulus deelt in Romeinen 9 en 10 zijn hart. Dan blijkt hoezeer hij bewogen is met de ongelovigen uit zijn eigen volk en daarbuiten. Hij is bereid offers te brengen voor hun behoud en hij bidt voor ze. Hoe staat het met onze bewogenheid voor mensen om ons heen, die (nog) niet met God verzoend zijn? Romeinen 9:1-3  
    download
     
30-10-2016 Vernieuwing door schuldbelijdenis en omkering  
  download
     
02-10-2016 Verootmoediging t.o.v. Israel  
  download
     
25-09-2016 Ons lijden en het lijden van Christus (kort)  
    download
     
11-09-2016 Dienen op de juiste plaats  
  Preek over Handelingen 6:1-7  
    download
     
14-08-2016 Ons lijden en het lijden van Christus (lang)  
    download
     
31-07-2016 De vreugde in de Heer is uw kracht  
    download
     
26-06-2016 God gebruiken of God dienen?  
    download
     
29-05-2016 De gaven van de Heilige Geest  
    download
     
22-05-2016 Ben ik wel geliefd?  
    download
     
24-04-2016 Lessen uit het leven van Abraham  
  Tot vier keer toe vroeg God aan Abraham om bepaalde zaken op te geven of achter te laten. Abraham houdt niet vast aan zijn eigen leven maar is bereid te gehoorzamen. God heeft hem gemaakt tot een van de allergrootsten uit de menselijke geschiedenis en veel zegen gegeven. Welke lessen kunnen wij uit zijn leven leren voor onszelf?  
    download
     
17-04-2016 Alles achterlaten om Jezus' wil  
  Jezus vraagt ons om afstand te doen van alles wat we hebben, alles achter te laten. Maar het blijkt dat je juist dan alles krijgt. Wie zijn leven verliest zal het vinden. Lukas 14:25-35  
    download
     
03-04-2016 Ware aanbidding en wat belangrijk is voor de liturgie  
  Kunnen we ook uit de Bijbel leren wat belangrijk is voor de manier waarop wij samenkomen in onze diensten? Aspecten van ware aanbidding komen aan de orde in deze preek. Ook denken we na over de manier waarop we samen zingen en wat we zingen met elkaar. Een thema waar weinig over gepreekt en gesproken wordt.  
    download
     
30-03-2016 De reinigende kracht van Gods genade  
  In Titus 2:11-14 vinden we een krachtige samenvatting van het evangelie. Door Gods genade worden we in staat gesteld een ander, rechtvaardig leven te leiden. Zowel de al verschenen genade van God, als de toekomstige genade van God, heeft een reinigende werking op ons leven. Er is een verschil tussen godsdienst en Gods dienst aan ons. Van dat laatste kunnen we veel verwachten!  
    download
     
27-03-2016 De dood is overwonnen  
  Jezus Christus stond op uit de dood en het graf was werkelijk leeg. Zijn optanding betekent dat ook wij met Hem zullen leven in eeuwigheid. Bij Zijn wederkomst zal ook ons lichaam opstaan en zullen wij een onvergangelijke, verheerlijkt lichaam ontvangen. Lukas 24:1-12  
    download
     
25-03-2016 Onze gebrokenheid bij het kruis neerleggen  
  Met al onze gebrokenheid mogen we komen bij het kruis van Christus. Omdat Jezus alles heeft volbracht mogen en kunnen we alles wat mis is gegaan in ons leven bij Hem neerleggen en Zijn liefde zien, ervan weten en het ervaren.   
    download
     
20-03-2016 De kracht van het gebed  
  In Exodus 32 staat de geschiedenis van het gouden kalf. De Heere heeft het gehad met Zijn volk en wil alleen met Mozes verder. We komen God in Zijn 'kwetsbaarheid' tegen. Mozes legt zich niet neer bij Gods voorstel. In gebed pleit hij voor het volk. En nota bene: God krijgt berouw over het kwaad dat Hij gezegd had Zijn volk te zullen aandoen. In de preek staan we stil bij hoezeer de geschiedenis kan veranderen wanneer mensen voorbede doen, in gebed pleiten voor anderen die ten onder dreigen te gaan. Exodus 32:11-14  
    download
     
13-03-2016 Lijden voor Christus en voor anderen  
  Grote nadruk wordt in onze cultuur gelegd op het streven naar persoonlijk geluk en persoonlijke vervulling van wensen. Juist deze nadruk maakt mensen ongelukkig. De apostel Paulus heeft heel wat moeten lijden omwille van zijn roeping een navolger van Jezus te zijn. Welke plek heeft lijden in het leven van een gelovige? Wat is het verschil tussen lijden omwille van een goede zaak of lijden dat het gevolg is van je zonden en overtredingen? Er is lijden dat tot het leven leidt. Denk maar aan het leven van Jezus. Een bijzondere zegen mochten we ervaren bij het doen van deze ontdekkingen. 2 Korinthe 11:22-30  
    download
     
06-03-2016 De plaats van de wet in het leven van de gelovige  
  Wat betekent het dat degenen die in Christus zijn niet meer onder de wet zijn? Heeft de wet ons nu wel of niet nog iets te zeggen? Geldt de wet voor ons nog? Een onderwerp waar veel vragen over zijn bij christenen. Aan de hand van de woorden uit de Bergrede van Jezus over de wet denken we hier over na. Matteüs 5:17-33  
    download
     
14-02-2016 De hoop van Gods kinderen  
  Romeinen 8 spreekt over de onwankelbare hoop die al Gods kinderen hebben. Waar bestaat deze hoop uit? Hoop in de Bijbel is niet hopen in de zin van 'graag zouden willen maar niet zeker weten'. Bijbelse hoop is zeker weten! Romeinen 8:15-30  
    download
     
07-02-2016 Wat is jouw rijkdom en roem?  
  Alle mensen zijn op zoek naar de betekenis van hun leven. Iedereen vindt ergens zijn of haar doel in. Alle mensen zijn van nature religieus. Het menselijk hart zal altijd aanbidden. Er is echter heel veel niet waarachtige aanbidding in deze wereld. Mensen zoeken hun roem in dingen die dat ten diepste niet waard zijn. In Romeinen 5 laat Paulus ons zien waar we onze ware roem in kunnen vinden. Dat waar je in roemt is datgene waar je je geluk van verwacht, jezelf gelukkig mee prijst. Romeinen 5:1-11  
    download
     
03-02-2016 Sexualiteit en intimiteit in het huwelijk  
  God heeft ons gemaakt met verlangens naar seksuele intimiteit. Wanneer de seksualiteit plaatsvindt in een context van blijvende liefde en trouw is tot zegen en bindt het man en vrouw samen tot een ware eenheid. Maar seksualiteit kan ook mensen meevoeren en slaaf maken van hun eigen begeerten. Veel kwaad geschiedt door mensen omdat ze egoïstisch met seks omgaan en er is heel veel leed in relaties vanwege seksuele onbeheerstheid. Wat zijn de grenzen die God aangeeft? Waarom is seks voor of buiten het huwelijk niet goed? Hoe zullen omgaan met onze seksuele verlangens zodat ze niet problemen en frustatraties voor ons veroorzaken maar tot zegen zullen zijn? Genesis 2:24 en andere teksten.  
    download
     
31-01-2016 De listen van satan  
  Veel christenen zijn zich er niet van bewust dat zij in een geestelijke strijd betrokken zijn. Bijbelgetrouwe christenen zullen theoretisch waarschijnlijk wel instemmen met het geloof in satan en de werking van boze geesten. Maar dat wil nog niet zeggen dat zij ook alert zijn ten aanzien van de invloed en boze machten in het leven van alledag. Toch is het belangrijk dat wij daar oog voor krijgen.  
    download
     
20-01-2016 De betekenis van het Loofhuttenfeest voor ons  
  De voorjaarsfeesten van Israël zijn profetisch gezien in vervulling gegaan: Pesach (ons Paaslam is geslacht) en Pinksteren (de oogst is begonnen en de wet is door de Geest in ons hart gelegd). Maar de najaarsfeesten zijn profetisch gezien nog niet in vervulling gegaan. Daarbij hoort ook het Loofhuttenfeest. Dit wordt gevierd in Israël om te gedenken dat het volk 40 jaar lang op doortocht is geweest in de woestijn (na de uittocht uit Egypte) en om te vieren dat de oogst is binnengehaald aan het einde van het seizoen. Hoe zal het loofhuttenfeest profetisch gezien in vervulling gaan en wat kunnen wij ervan leren voor onze pelgrimsreis (doortocht) in dit leven? Leviticus 23:33-34  
    download
     
10-01-2016 Grote Verzoendag, de betekenis van het bloed  
  Hebreeen 9: 11 en 10: 11 spreken over de Grote Verzoendag. In de ark ligt de wet. Als God ons oordeelt naar die wet dan betekent dat veroordeling. Maar de Hogepriester boodt uitkomst. Hij ging met bloed het Heilige der Heilige binnen. Zonder dit bloed zou dit niet kunnen. Het bloed spreekt hier van leven en vergeving. Hebreeën 9:11-14  
    download
     
03-01-2016 Zonder strijd geen overwinning  
  In de gemeente van Galaten waren dwaalleraren gekomen die de gelovigen weer een allerlei regels hadden opgelegd. Paulus ervaart dit alsof hij opnieuw de gemeente moet verlossen van hun juk, en ze laten terugkeren naar het eenvoudige evangelie. Paulus bidt voor de gemeente met groot aandringen. Hij is opnieuw in barensnood voor hen, totdag Christus gestalte in hen kreeg. Soms worstelen wij ook in de gebeden totdat er overwinning komt. Galaten 4:19  
    download

GIFTEN

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden. Indien u wilt helpen deze bediening in stand te houden en deze site verder uit te bouwen kunt u een gift overmaken.

Nu doneren

Copyright © 2020 Goed Nieuws Bediening - Grafisch ontwerp WoodyDesign