Preken 2020

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden.
We stellen het op prijs wanneer u ons wilt helpen om deze bediening in stand te houden en deze site verder uit te bouwen.
Klik hier voor meer informatie over hoe u ons kunt helpen.

Datum Onderwerp en Bijbeltekst Downloaden
21-12-2020 Jezus de Vredevorst (Jesaja 8:23-9:6 en Lukas 2:6-14)  
  Livestreaam Christenen voor Israël - Nijkerk
Wat betekent het dat er bij de geboorte van Jezus door de engel gezegd werd: Vrede op aarde, in mensen een welbehagen? Wat is de betekenis van Jezus’ komst naar deze wereld? Hoe brengt Hij vrede op aarde? Drie zegeningen worden genoemd, die ons duidelijk maken wat het betekent dat Hij de vredevorst is.
 
 Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
13-12-2020 Jezus is het Licht van de wereld (Johannes 1:1-12)  
  Koningkerk - Haarlem
Wat is de betekenis van Jezus’ uitspraak: ‘Ik ben het Licht van de wereld’? Het licht doet ons goed, licht doet leven, als de zon schijnt dan heeft dat bij veel mensen een positieve invloed op hoe zij zich voelen. Waar staat de beeldspraak voor, die Jezus gebruikt? Naar aanleiding van Jezus’ ontmoeting met de overspelige vrouw komt dat heel mooi naar voren. In deze preek worden wij weer bepaald bij de kern van het evangelie.
 
 Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
10-12-2020 Zegen door Israël (Genesis 12:1-3 en Romeinen 11:21-22)  
  PKN gemeente - Klundert
De Kerk heeft het Joodse volk door de eeuwen heen vervloekt. Al begin tweede eeuw komen we steeds vaker anti-Joodse uitspraken en tendensen tegen bij de niet-joodse christelijke theologen en voorgangers. Paulus heeft de heidenen die in Jezus geloven daarvoor gewaarschuwd in Romeinen 11. Het is van groot belang dat de christelijke Kerk leert om Israël te zegenen, omdat de zegen door Israël tot is gekomen en zal komen. Het heil is uit de Joden.
 
 Preek: download
 Vragen: download
Kijk: Op YouTube (preek)  
Kijk: Op YouTube (vragen)  
     
08-12-2020 Je voorbereiden op de komst van Jezus (Johannes 8:1-12 en Titus 2:11-15)  
  Livestream Christenen voor Israël - Nijkerk
In de Adventsperiode bereiden we ons voor op het Kerstfeest, waar we de komst van de Heere Jezus vieren. Maar we mogen ook uitzien naar Zijn wederkomst in Jeruzalem. Hoe kun je je daarop voorbereiden in deze hectische tijd, te midden van allerlei wilde eindtijdtheorieën en wereldse verleidingen?
 
 Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
06-12-2020 Jezus en de overspelige vrouw (Johannes 8:1-12)  
  Baptistengemeente De Ark - Assen
Jezus wordt gevraagd naar hoe er volgens Hem omgegaan moet worden met een vrouw die op overspel is betrapt. Vindt Hij dat zij de doodstraf moet krijgen? In hoe Hij met zowel haar als met de omstanders omgaat komt het evangelie heel mooi naar voren. Daarin zien wij ook wat de betekenis is van wat Hij gelijk daarna zei, dat Hij het Licht van de wereld is.
 
 Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
29-11-2020 Voorbeelden van Opwekking uit de Bijbel en de kerkgeschiedenis
(Nehemia 8:1-9:2)
 
  Vrije Baptisten Gemeente Bethel - Hattem
In deze preek wordt stilgestaan bij de terugkeer van Israël naar de Heere, zoals dat gebeurde na de ballingschap in de tijd van Nehemia. Deze opwekking is een prachtig voorbeeld van wat er gebeurt in tijden van geestelijke herleving. Daarnaast worden getuigenissen gedeeld van wat er gebeurde tijdens de opleving in Nederland van begin twintigste eeuw.
 
 Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
22-11-2020 Kenmerken van opwekking (Psalm 85:7)  
  Vrije Baptisten Gemeente Bethel - Hattem
Door de eeuwen heen heeft God keer op keer nieuwe opwekkingen gegeven aan de Kerk. Ook in onze tijd vinden er in sommige landen grote opwekkingen van het geloof in Jezus Christus plaats. Wat zijn kenmerken van een echte opwekking?
 
 Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
15-11-2020 Schuldbelijdenis van de Kerk ten opzichte van het Joodse volk
(Romeinen 11)
 
  Christengemeente - Zeewolde
Zondag 15 november 2020 was een zondag van verootmoediging en schuldbelijdenis, waarin de kerken hebben uitgesproken nalatig te zijn geweest in het opkomen voor de bedreigde Joodse gemeenschap in ons land tijdens de holocaust. In deze preek wordt eerst het belang van het zegenen van Israël voor de kerk uitgelegd. Daarna worden de schuldbelijdenis en het bijbehorende gebed uitgesproken.
 
 Luister: download
     
08-11-2020 Genezing van de man met kwade geesten (Markus 5:1-20)  
  De Reddingsark - Bunschoten
Zoals Jezus de storm op het meer tot bedaren bracht, zo bracht hij de storm in de ziel van de bezeten man tot bedaren. Jezus heeft de toestand van deze man in één keer totaal veranderd, door een legioen demonen uit hem te drijven. Ongeëvenaarde kracht ligt in Zijn grote naam, Jezus Overwinnaar. Ook wij hebben te maken met de strijd tegen boze geesten in de hemelse gewesten. De bevrijding van deze man toen en daar heeft ook ons hier en nu veel te zeggen.
 
 Luister: download
     
01-11-2020 Bevrijd van demonen (Markus 5:1-20)  
  Reformatorische Baptistengemeente - Urk
Zoals Jezus de storm op het meer tot bedaren bracht, zo bracht hij de storm in de ziel van de bezeten man tot bedaren. Jezus heeft de toestand van deze man in één keer totaal veranderd, door een legioen demonen uit hem te drijven. Ongeëvenaarde kracht ligt in Zijn grote naam, Jezus Overwinnaar. Ook wij hebben te maken met de strijd tegen boze geesten in de hemelse gewesten. De bevrijding van deze man toen en daar heeft ook ons hier en nu veel te zeggen.
 
 Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
18-10-2020 Een hoop die zeker is (1 Petrus 1:3-9)  
  Vrije Evangelische Gemeente - Hilversum
Zonder hoop kunnen wij niet leven. Alleen als je verwacht dat je inspanningen iets opleveren zul je gemotiveerd zijn om die te verrichten. De omstandigheden in ons leven maken ons soms wanhopig. Maar hoe die omstandigheden ook zijn, wij hebben nieuw leven gekregen door Jezus en daarom is er hoop. Wij verwachten veel van de toekomst, wij weten dat het beste nog gaat komen. Die wetenschap maakt dat je heel anders in het leven staat, dan wanneer je dat niet zou weten.
 
 Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
07-10-2020 Tekenen van de aanstaande wederkomst  
  De Pijler - Lelystad  
  download
     
04-10-2020 De betekenis van het Loofhuttenfeest voor ons als christenen
(Leviticus 23)
 
  Baptistengemeente - Meppel
Israël had niet alleen het Loofhuttenfeest, maar heeft het ook. Van de feesten van Israël zijn de najaarsfeesten het meest profetisch van aard, omdat de profetische betekenis van deze feesten nog vervuld moet worden. Wat heeft het Loofhuttenfeest ons nu te zeggen en wat zegt het ons over de toekomst?
 
 Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
30-09-2020 De verhouding tussen de Kerk en Israël  
  Andreaskerk - Garyp
De geschiedenis van de relatie tussen de Kerk en Israël, tussen het christendom en het Joodse volk, is een heel vreselijke geschiedenis. In deze lezing geeft Oscar Lohuis uitleg over de wortels van het christelijke antisemitisme, hoe verkeerd dat is in het licht van de Bijbel en welke hoopvolle ontwikkelingen er nu zijn waar te nemen.
 
 Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
27-09-2020 God slaat soms om ons te zegenen (Genesis 32:24-32)  
  Reformatorische Baptistengemeente - Urk
In deze preek staan we stil bij Jacob’s worsteling met God, waarbij hij mank werd geslagen aan zijn heup. De eigenzinnige en koppige Jacob veranderde in een gebroken, nederige en afhankelijke man. Juist toen kreeg Hij een nieuwe naam en kon God hem gaan zegenen en gebruiken voor Zijn doeleinden.
 
 Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
27-09-2020 Ingaan door de nauwe poort (Lucas 13:22-30)  
  Vrije Baptistengemeente Nehemia - Dokkum
Jezus zei dat wij moeten strijden om in te gaan door de nauwe poort. Ook vertelde Hij dat velen straks graag binnen zullen willen gaan, tot in het Koninkrijk, maar niet meer binnen zullen kunnen gaan. Op een gegeven moment is de deur gesloten. Dat bepaalt ons ook bij de ernst van het evangelie.
 
  download
     
20-09-2020 Waarom de vervangingsleer niet klopt vanuit Hosea  
  De Pijler - Lelystad
Hosea werd opgedragen een vrouw te trouwen, die hem niet trouw zou zijn. Toch bleef Hosea wel trouw aan haar en nam haar uiteindelijk weer terug in huis. Dit bepaalt ons ook bij Gods onvoorwaardelijke trouw aan Israël en de verbonden die Hij met Israël heeft gesloten.
 
 Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
13-09-2020 De blijvende liefde van Jezus  
  Baptistengemeente De Ark - Assen
De bediening van de Heere Jezus Christus gaat onverminderd door. Hij is niet opgehouden met Zijn bediening toen Hij naar de hemel is gegaan. Hij blijft ons dopen met de Geest en Hij houdt ons vast. Luister naar deze bijzonder bemoedigende en zegenrijke prediking.
 
 Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
06-09-2020 Jezus, Hoofd van de Gemeente (Matt. 3:11)  
  Doopsgezinde Gemeente - Ouddorp
De bediening van de Heere Jezus Christus gaat onverminderd door. Hij is niet opgehouden met Zijn bediening toen Hij naar de hemel is gegaan. Hij blijft ons dopen met de Geest en Hij houdt ons vast. Luister naar deze bijzonder bemoedigende en zegenrijke prediking.
 
  download
     
29-08-2020 Jezus: de koning van Israël (Matt. 2:2 en Matt. 3:11)  
  Betteld - Zelhem (ICEJ conferentie)
Jezus is zowel Hoofd van Zijn Gemeente als ook Koning der Joden. Deze preek gaat over hoe belangrijk het is dat wij zicht hebben op allebei, op Wie Jezus werkelijk is. Ook gaat Oscar in op het belang van liefde voor Israël voor het geestelijke leven in onze kerken en gemeenten.
 
 Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
23-08-2020 Hoe kan ik genezen worden? (2 Koningen 5:1-17)  
  Stadskerk - Leeuwarden
Wat is er nodig voor de mens om tot genezing van ziel en lichaam te komen?
 
 Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
05-07-2020 Hoe kan ik degene liefhebben die mij niet liefheeft?
(Romeinen 12:9-21)
 
  Baptistengemeente - Kampen  
 Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
22-06-2020 Waarom heb je als christen iets met Israël?  
  Livestream Christenen voor Israël - Ermelo
Als je christen wordt krijg je automatisch iets met Israël. Tenminste, als je de Bijbel mag geloven. Toch leeft dit idee bij vele christenen niet. Efeze 2:11-22 en 3:6 laten ons zien dat wij medeburgers, mede-erfgenamen en mededeelgenoten met Israël zijn geworden. Het is belangrijk te beseffen wat dat wel en niet inhoudt. Het christendom heeft Jezus en de apostelen losgekoppeld van het volk Israël. Dat klopt niet. Hoe verhouden de niet-Joodse gelovigen in Jezus zich tot het verbondsvolk van God?
 
 Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
14-06-2020 Hoe kan ik liefhebben wie mij niet liefhebben?
(Romeinen 12:9-21)
 
  Baptistengemeente - Arnhem
Jezus was boven alles een man van liefde. Het leven van Zijn volgelingen wordt gekenmerkt door liefde. In deze preek worden enkele inzichten gedeeld die ons helpen om lief te hebben.
 
 Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
07-06-2020 Samen dienen (3/3 over het huwelijk)  
  Hart voor Gezin - Amerongen
De ervaring leert dat mensen één worden door samen ergens naar te streven. Je kunt in je huwelijk ook te veel navelstaren, te veel kijken naar elkaar en naar je relatie met elkaar. Wij zijn als volgelingen van Jezus Christus geroepen om iets te betekenen voor een wereld in nood. Hij heeft ons gediend en wij worden geroepen om net als Hij te dienen. Een blik naar buiten en inzet voor anderen is de weg die Hij ons wijst in Zijn Woord. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Wie zichzelf verliest in dienst aan God en medemens, die verliest zijn leven niet, maar vindt het juist. Geluk komt niet tot mensen die op een wereldse wijze hard voor hun eigen geluk bezig zijn. Het komt langszij bij mensen die zich aan God geven, en vanuit hun liefde voor God zich aan hun naaste geven. Ook jullie huwelijk kan opbloeien door samen te strijden in woord en in werk, samen in de dienst van God te staan, op de plek die Hij jullie heeft gegeven.
Verwerkingsvraag: Ga eens samen zitten rond de tafel en praat met elkaar over de vraag: in hoeverre geven wij als echtpaar gehoor aan de opdracht die Jezus zijn discipelen heeft meegegeven?
 
 Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
06-06-2020 Verbonden met Israël - Afl. 8: over de verbonden.  
  Christenen voor Israël - Nijkerk
God heeft verbonden gesloten met Israël. Hij verbindt zich aan het volk, zonder er iets voor terug te eisen. Dat maakt deze verbonden zo bijzonder. Welke verbonden zijn dat, en wat is onze plek als christenen in het nieuwe verbond? Ds. Oscar Lohuis legt het uit in deze aflevering van Verbonden met Israël.
 
 Luister: download
Kijk: Op YouTube  
       
06-06-2020 Samen sterk (2/3 over het huwelijk)  
  Hart voor Gezin - Amerongen
De Bijbel zegt ‘twee zijn beter dan een’, maar soms lijkt het alleen wel gemakkelijk te gaan dan samen. Het huwelijk brengt ook conflicten met zich mee en die kunnen de huwelijksband verzwakken. Hoe gaan we op een goede manier om met conflicten? Onze trots speelt in het huwelijk vaak een rol en kan in de weg staan om weer bij elkaar te komen. Daarom denken we ook na over nederigheid. Daar waar man en vrouw bereid zijn zich voor elkaar te vernederen, tot verbrokenheid te komen, ontstaat vaak nieuw leven. De nederige geeft God genade, ook in het huwelijk. Het is mogelijk voor gehuwden –wiens relatie is verzwakt door conflicten– om weer een sterk huwelijk te krijgen, samen sterk te worden.

Bespreekvragen:

 1. Hoe gaat het de laatste tijd met mijn persoonlijke wandel met God? Neem even de tijd om hier eerlijk voor jezelf over na te denken. Schrijf daar een paar (of meer) zinnen over op papier. Lees dat daarna aan je vrouw/man voor en geef haar/hem de gelegenheid je daarop te bevragen. Daarna kunnen jullie de rollen omdraaien.
 2. Welke conflicten hebben wij de laatste tijd met elkaar gehad? Op welke gebieden of in wat voor situaties botsen wij vaker met elkaar? (Het is niet de bedoeling deze conflicten weer op te rakelen en verder te gaan strijden over deze punten. De bedoeling is zicht te krijgen op welke dynamieken er in jullie huwelijk spelen. Waardoor ontstaan er vaker conflicten? Juist als er geen conflict speelt ben je beter in staat om er rustig met elkaar over te praten)
 3. Nederigheid helpt geweldig. Trots leidt vaak tot problemen. Waarin heb ik mij trots gedragen? Zijn er zonden die ik mijn vrouw/mijn man zou moeten belijden? Praat met elkaar hierover en belijd elkaar je zonden.
 4. Gods bestemming voor ons is dat wij steeds meer of Zijn Zoon Jezus gaan lijken. Hij was zachtmoedig en nederig van hart. Probeer eens een klein ding te bedenken dat je zou kunnen doen voor de ander in het huwelijk, wat helemaal aansluit bij hoe Jezus Zijn leven heeft geleid.
 
 Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
05-06-2020 Samen één (1/3 over het huwelijk)  
  Hart voor Gezin - Amerongen
Veel mensen begrijpen onvoldoende hoe God het huwelijk heeft bedoeld. Het is niet zo dat het huwelijk niet meer werkt, maar het huwelijk wordt vaak niet begrepen. De instelling van het huwelijk faalt niet, maar mensen falen om er goed mee om te gaan, o.a. vanwege gebrek aan kennis. In deze lezing denken we na over hoe God het huwelijk heeft bedoeld. Met name Genesis 2:24 is daarvoor ons uitgangspunt: “Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en zij zullen tot één vlees zijn.” In deze tekst komen wij drie belangrijke principes tegen: het verlaten van ouders, het aanhangen van elkaar in het huwelijk en het één (vlees) worden. Alle drie deze principes hebben ons veel te zeggen en zijn belangrijk voor een goed huwelijk.

Bespreekvragen:

 1. Waar vind ik zelf dat ik mijn ouders niet hebt verlaten? In welk opzicht zit ik misschien nog aan mijn ouders vast? Hoe voel ik mij als ik hieraan denk?
 2. Waarin vind ik dat mijn man/vrouw nog vast zit aan zijn of haar ouders? Hoe voel ik mij als ik hieraan denk?
 3. In hoeverre lukt het ons om onze kinderen los te laten en helpen wij hen om ons als ouders op een gezonde manier te verlaten?
 4. Waarin herken ik in ons huwelijk de gezinscultuur van de ander, mijn man/vrouw? Waar liggen de grootste verschillen wat betreft de gezinsculturen waar wij uit komen?
  • Hoe ben ik met die verschillen omgegaan in het verleden?
  • Hoe ga ik er nu mee om?
  • Hoe wil ik er in te toekomst mee omgaan?
 5. Op welke punten van de beschreven levenseenheid voel ik mij één met jou? Op welk gebied moeten wij als echtpaar nog verder groeien in eenheid?
 6. Hoe vind je dat het de laatste tijd gaat met het lichamelijk een zijn, met de seksuele relatie met elkaar? Probeer daarover op een liefdevolle manier met elkaar te praten.
 
 Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
31-05-2020 Pinksteren: Het onmogelijke gebeurt (Handelingen 1:1 en 2:1-2)  
  Baptistengemeente - Harderwijk
De Heere doet het onmogelijke in ons leven. Uit onszelf kan ik niet rechtvaardig zijn, maar Hij maakt mij rechtvaardig. Ook door de kracht van de Heilige Geest gebeurt het onmogelijke. Christus is de Held, niet wij. We leggen vaak zoveel bij onszelf neer en we denken dat we perfect moeten zijn. Maar Pinksteren betekent dat Hij het doet.
 
 Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
29-05-2020 Geen opwekking zonder Israël  
  Interview door Ruben Flach voor Opwekkingsconferentie (Family 7)
Seminar digitale Opwekkingsconferentie 2020. Ruben Flach (directeur stichting Opwekking) in gesprek met Oscar Lohuis over de plek van Israël in Gods plan met de wereld. Waarom is Israël ook belangrijk voor de Kerk, de wereldwijde Gemeente van Jezus Christus?
 
 Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
27-05-2020 Israël, strijd en overwinning (Openbaring 12:1-18)  
  Livestream Christenen voor Israël - Ermelo
Al vanaf het prilste begin is het leven van Abraham, Isaak en Jacob, en hun nageslacht Israël, omgeven met strijd. Het woord strijd zit zelfs in de betekenis van de naam Israël: God strijdt met/voor hem. In het Oude Testament, rondom de geboorte en het leven van Jezus Christus, gedurende de kerkgeschiedenis en tot op heden heeft Israël altijd strijd gekend. Vandaag de dag openbaart die strijd zich opnieuw. Openbaring 12 laat ons zien dat hier een geestelijke strijd in de hemelse gewesten aan ten grondslag ligt. Er is een draak, de oude slang, die oorlog voert tegen de vrouw, omdat zij het Kind heeft voortgebracht. Maar Israël wordt door de Heere beschermd en het blijkt dat Israël niet te verslaan is. Net zo wordt er strijd gevoerd tegen de kerk, het lichaam van Christus, waarvan Hij ook gezegd heeft: de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Wat een bemoediging: strijd die door Gods genade altijd leidt tot overwinning.
 
 Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
24-05-2020 Bemoedigingen voor vandaag (Handelingen 1:1-14)  
  De Fontein - Emmeloord
Wat helpt ons in ons leven als christen, om anderen te dienen en zodoende getuigen van Jezus Christus te zijn?
 
 Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
23-05-2020 Verbonden met Israël - Afl. 6: Israël als kanaal van zegen.  
  Christenen voor Israël - Nijkerk
Israël is door God uitgekozen om tot zegen te zijn van de wereld. Hebben ze daarom een streepje voor bij God? En maken ze die grote opdracht wel waar? Hoe kan het dat de hele wereld Israël veroordeelt, en dat er ook in Israël zelf zoveel verdeeldheid is? Roept God de volken op om Israël te zegen? En hoe kunnen we dat dan doen? Ds. Oscar Lohuis legt, aan de hand van zijn boek 'Zegen door Israël', in eenvoudige bewoordingen uit hoe Gods trouw aan Israël voor onze ogen werkelijkheid is.
 
 Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
17-05-2020 Omgaan met machten en krachten in het leven
(Markus 4:35-41)
 
  Baptistengemeente De Ark - Assen
We krijgen allemaal te maken met machtige dingen die in dit leven op ons afkomen. Het kan zijn dat er plotseling (figuurlijk gesproken) een storm opsteekt. Ook Jezus en Zijn leerlingen kwamen ineens in een grote storm terecht. Wat er toen gebeurde bemoedigt ons zelfs vandaag de dag, hier en nu, nog steeds.
 
 Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
13-05-2020 Ik zal zegenen wie u zegenen (Genesis 12:1-3)  
  Livestream Christenen voor Israël - Ermelo
Het woord van God aan Abraham van 4000 jaar geleden - Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal Ik vervloeken - is een principe dat in alle tijden geldt. We kijken naar hoe we dit zien gebeuren in Bijbelse tijden en daarna, tot op de dag van vandaag.
 
 Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
10-05-2020 Hij zal het doen (Johannes 21:1-19, 1 Thess. 5:23-24)  
  Berea - Ermelo
Jezus spreekt zo duidelijk, niet door wat Hij zegt, maar door wat Hij doet. De discipelen waren in de war en lagen emotioneel overhoop na alles wat er gebeurd was. Hoe moesten ze nu verder? Wat stond hen nu te doen? Petrus besloot om maar weer te gaan vissen, net als vroeger. Het werd opnieuw een frustrerende ervaring omdat ze de hele nacht niets vingen. Toen deed Jezus een wonder, waarmee Hij een heel duidelijke boodschap aan hen doorgaf. Zijn roeping voor hun leven ging door en Hij zou voor hen gaan doen wat Hij alleen kon. Met dat Hij hen opnieuw uitzendt om vissers van mensen te zijn, zegt Hij ook tegen hen: ‘Wat jullie niet kunnen, dat zal Ik doen.’ Vragen:
 1. We treffen de discipelen aan in een toestand van verwarring, pijn en verdriet. Zijn er de laatste tijd dingen geweest die jou min of meer in een dergelijke toestand hebben gebracht?
 2. De frustrerende ervaring van niets vangen de hele nacht werd uiteindelijk tot een prachtige ervaring omgebogen voor de discipelen. Kan jij iets vertellen over hoe jij dat ook hebt meegemaakt, hoe God de moeilijkheden heeft gebruikt om er iets moois uit voort te laten komen?
 3. Jezus vertroostte de discipelen door met hen te eten. Misschien werden er niet eens veel woorden gesproken, maar ze waren gewoon weer bij elkaar. Het meest vertroostende voor ons is de aanwezigheid van de Heer in ons leven. Hoe kunnen wij bij Hem ‘aan tafel’ gaan zitten? Hoe ervaar jij Zijn vertroostende aanwezigheid?
 4. Petrus komt tot belijdenis en erkenning van zijn falen. Uiteindelijk is ook voor ons de belangrijkste vraag of wij Hem waarlijk lief hebben. Hoe kan belijdenis van falen onze liefde voor de Heer weer aanwakkeren?
 
 Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
10-05-2020 Loofhuttenfeest (Leviticus 23:33-34)  
  Baptistengemeente - Katwijk
Wat kunnen wij leren van het Joodse Loofhuttenfeest?
 
 Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
10-05-2020 Luisteren naar God (Jozua 1:1-9)  
  Reformatorische Baptistengemeente - Urk
Wat wordt er anders in ons leven wanneer wij leren om naar God te luisteren?
 
 Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
03-05-2020 Een hoop die zeker is ( 1 Petrus 1:3-9)  
  Baptistengemeente - Harderwijk
De zekerheid van de hoop die wij hebben voor de toekomst is als een anker voor onze ziel. De opstanding van Jezus uit de dood betekent dat niet alleen Zijn maar ook onze toekomst zeker is. Ook als moeilijke dingen gebeuren hoeven we niet te vrezen. Moeilijkheden werken op dezelfde wijze waarop vuur het goud zuiverder maakt.
 
 Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
02-05-2020 Verbonden met Israël - Afl. 3: over Vervangingstheologie.  
  Christenen voor Israël - Nijkerk
Door de eeuwen heen heeft de kerk vaak gezegd dat Israël niet meer het uitverkoren volk is, maar dat het vervangen is door de kerk. Hoe is die theologie ontstaan? Ds. Oscar Lohuis legt uit waarom de vervangingstheologie een verkeerde leer is. En hij vertelt hoe hij zelf tot inzicht kwam dat Israël nog wel degelijk een centrale plek inneemt in Gods plan.
 
 Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
30-04-2020 Christelijk antisemitisme en anti-Joodse complottheorieën toen en nu  
  Christenen voor Israël - Nijkerk
We kijken naar hoe het christelijke antisemitisme al vanaf de vroege kerkgeschiedenis zijn intrede deed. Ook komt aan bod hoe in het verleden het Joodse volk vals is beschuldigd en leugens gingen regeren en waar dat ook in onze tijd gebeurt. Ook de coronacrisis doet het antisemitisme toenemen vanwege valse beschuldigingen.
 
 Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
19-04-2020 Kan God jou echt gebruiken? (Handelingen 9:1-9)  
  De Pijler Lelystad
Soms vraag je je misschien af of God jou wel kan gebruiken. Dingen uit het verleden, hoe we ons voelen of het idee dat we onbekwaam zijn kunnen ons belemmeren. Maar als God Paulus -die een heel slecht leven had geleid- zo machtig heeft kunnen gebruiken, dan kan Hij ook jou gebruiken.
 
 Luister:
(audio binnenkort)
download
Kijk: Op YouTube  
     
18-04-2020 Lezing over opwekking (2 van 2):
Verlangen naar persoonlijke opwekking
 
  Filadelfia Bijbelschool - Amerongen  
 Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
18-04-2020 Lezing over opwekking (1 van 2):
Kenmerken van een opwekking
 
  Filadelfia Bijbelschool - Amerongen  
 Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
16-04-2020 Voor een tijd als deze: hoe het Bijbelboek Esther ons helpt in de coronacrisis  
  Christenen voor Israël - Nijkerk
Een bekende zin uit het Bijbelboek Esther is ‘Misschien ben je wel koningin geworden voor een tijd als deze’. Doordat Esther op het juiste moment op de juiste plek zat, kon ze haar volk behoeden voor een ramp. Deze geschiedenis herdenken en vieren de Joden elk jaar opnieuw tijdens Poerim.
 
 Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
12-04-2020 Oog in oog met de opgestane Jezus: Van deceptie naar perceptie (Johannes 20:1-8)  
  Hebron Missie - Amerongen (Eerste Paasdag)
Eerst ziet Maria Magdalena alleen maar het lege graf en denkt ze dat Jezus’ lichaam is gestolen. Daardoor ziet zij alles somber in. Ook wij hebben soms een sombere kijk op de dingen, omdat we geen zicht hebben op de werkelijkheid. Nadat zij Jezus zag werd alles anders. Ook onze perceptie wordt totaal anders wanneer wij leven vanuit het besef dat Jezus leeft.
 
 Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
10-04-2020 Jezus zag de nood van de wereld en gaf Zijn leven
(Johannes 19:25-27)
 
  Berea Gemeente - Ermelo (Goede Vrijdag)
Jezus had zelfs oog voor de nood anderen toen Hij aan het kruis hing. Vlak voordat Hij stierf zorgde Hij nog voor Zijn moeder en gaf Hij pastorale zorg aan de man die naast Hem aan het kruis hing. Hij zag ook ons, met onze nood, en gaf Zijn leven om ons te redden van alle schuld en van de dood.
 
 Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
01-04-2020 Zie, de mens! (Johannes 19:1-37)  
  Berea Gemeente - Ermelo
Kijken naar Jezus die sterft aan het kruis breekt ons hart. Een enorme uitbarsting van menselijke hypocrisie, lafheid en onrechtvaardigheid vindt plaats als Jezus wordt veroordeeld tot de dood en gekruisigd wordt. Judas heeft Jezus verraden. Pilatus weet dat Jezus onschuldig is, maar veroordeelt Hem toch, omdat hij zijn positie niet in gevaar wil brengen. Veel discipelen verloochenen en verlaten Jezus. De soldaten drijven de spot met Jezus en zijn zeer wreed. Een menigte roept: ‘Weg met Hem!’. Jezus ondergaat het zonder weerstand te bieden. Terwijl Hij getroffen wordt door zoveel menselijk kwaad legt Hij uit liefde Zijn leven af, om diezelfde mensen te bevrijden van hun kwaad. Hij heeft Zijn vijanden lief tot in de dood. Jezus stierf niet alleen vanwege de zonden van de mensen toen en daar, maar ook vanwege onze zonden. Als Hij voor mijn zonden stierf, dan stierf Hij dus ook door mijn zonden. Ook ik ben verantwoordelijk voor de dood van Jezus. Maar ook mij heeft Hij liefgehad, om mij te bevrijden van dit kwaad. Vragen ter bespreking:
1. Wat denk jij dat God tegen jou zegt door de dood van Zijn Zoon Jezus Christus?
2. Wat kunnen wij leren van de lijdensweg en het sterven van Jezus? Hoe verandert dat onze houding ten opzichte van menselijke tegenstand, vijandschap en lijden?
3. Hoe heb jij tot nu toe Goede Vrijdag ervaren? Wat zijn jouw ervaringen met het kijken naar Jezus die voor jou is gestorven aan het kruis? Het aanschouwen gaat verder dan zien. Het heeft te maken met er over nadenken, contemplatie, zorgvuldig kijken. Welke ontdekkingen doe jij nog meer uit Johannes 19?
4. Hoe leidt het aanschouwen van de lijdende Christus (Zie, de Mens!) tot verbrokenheid van binnen?
 
 Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
08-03-2020 Het Joodse Wekenfeest (Pinksteren)  
  Baptisten Gemeente - Katwijk
Wat heeft het Joodse Wekenfeest (Pinksteren) ons te zeggen? Wat is het Wekenfeest, waar vinden we dat in de Bijbel en wat wordt er gevierd? Wat heeft dat met ons Pinksteren te maken? Wat zijn de paralellen tussen Pinksteren in de Tenach (het Oude Testament) en Pinksteren in het Nieuwe Testament?
 
  download
     
07-03-2020 Gat in onze theologie  
  NEM - Voorthuizen
In het christendom werd al vroeg in de kerkgeschiedenis gezegd: De Kerk is het nieuwe Israël. De Kerk heeft Israël vervangen als volk van God. Het gaat helemaal niet meer om het natuurlijke Israël, de bijzondere uitverkiezing en roepen van het Joodse volk zijn voorbij. Deze zogenaamde vervangingsleer heeft niet alleen geleid tot vreselijk veel onrecht en bloedvergieten, het heeft ook geleid tot een bedekking over de Kerk. Daardoor is het begrijpen van de inhoud van het evangelie minder geworden. Er zit een gat in ons evangelie. In deze toespraak, die Oscar hield tijdens een studiedag van de Near East Ministry in Voorthuizen, wordt uitgelegd waarom.
 
  download
     
23-02-2020 De ontferming van God en onze reactie daarop (Romeinen 11:30-12:3)  
  Baptistengemeente - Papendrecht
God ontfermt zich over mensen die ongehoorzaam zijn geworden en zijn afgedwaald. De ontferming van God komt zo duidelijk naar voren in het einde van Romeinen 11. Op grond van deze ontferming roept Paulus de gelovigen op om hun hele leven aan God te wijden. Als je begrijpt wat die ontferming inhoudt, dan wordt het alleen maar aantrekkelijk om je hele leven aan Hem te geven. Eerst de ontferming, dan de toewijding, die dan van binnenuit komt.
 
  download
     
16-02-2020 Bewogenheid met Israël
(Romeinen 9:1-5 en enkele verzen uit Romeinen 11)
 
  Vrije Baptistengemeente Bethel - Hattem
Paulus had een groot verdriet over het ongeloof van veel Joden ten aanzien van Jezus. Hij werd daardoor niet vervuld met haat jegens de Joden, maar met bewogenheid. Ook Jezus was zeer bewogen over Zijn eigen volk. Het christendom ging wel Joden haten en werd de grootste aanjager van antisemitisme. Daar klopt iets niet.
 
  download
     
16-02-2020 Wat doet het evangelie met de mens? (1 Johannes 1:1-9)  
  Evangelie Gemeente - Ermelo
Wat verandert er als je christen wordt? Hoe werkt het evangelie in de harten en de levens van mensen? Welke dynamieken kunnen we daarbij onderscheiden?
 
  download
     
09-02-2020 Alleengaand zijn (1 Korinthe 7)  
  Baptistengemeente De Ark - Assen
Zowel Jezus als Paulus waren niet getrouwd. In kerken vandaag de dag wordt er soms minder positief gedacht over het single (alleengaand) zijn, maar in de Bijbel komen we tekstgedeelten tegen waarin er zeer positief over niet-getrouwd zijn wordt gesproken.
 
  download
     
02-02-2020 De sabbat (Exodus 20:8-1 en Matt. 12:1-14)  
  Baptisten Gemeente - Katwijk
Dat God aan Israël (en aan ons) de sabbat heeft gegeven getuigt van Zijn grote liefde. Wij zijn geen werktuigen, maar mensen. We leven niet om te werken, maar werken om te leven. De 24 uurs-economie verandert meer dan onze agenda, het verandert ook ons mensbeeld en onze hele kijk op het leven. Jezus laat de werkelijke bedoeling van de sabbat zien in zijn omgaan daarmee. De sabbat is er voor de mens, een groot geschenk. Ook wij hebben een dag in de week nodig waarop we niet bezig zijn om te streven en om actiepunten uit te voeren. Ook gaat Oscar kort in op de vraag of wij als niet-Joden ook op zaterdag sabbat moeten houden.
 
  download
     
26-01-2020 Gemeente zijn in de 21e eeuw (Jesaja 6:1-9)  
  Vrije Baptistengemeente - Emmeloord
We moeten goed nadenken over de inhoud van het evangelie. We zijn gewend geraakt aan een zeer mensgerichte prediking, waardoor wij God op nut beoordelen. Zo mogen we niet met God omgaan. Het zicht op Zijn heiligheid maakt ons bewust van onze zondigheid. Maar juist dan komt God elke keer weer met Zijn genade. Onze zonden zijn verzoend en onze gerechtigheden zijn van ons geweken.
 
  download
     
24-01-2020 Gemeente zijn in de eindtijd; kansen en gevaren  
  Conferentie Hart voor de Gemeente - Hebron Missie Amerongen  
 Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
24-01-2020 Zonder Israël geen opwekking  
  Conferentie Hart voor de Gemeente - Hebron Missie Amerongen  
 Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
12-01-2020 Als je twijfelt of je verder kan in het huwelijk (Romeinen 12)  
  Baptistengemeente De Ark - Assen
Je bent getrouwd in de kerk. Je hebt aan God gevraagd om je huwelijk te zegenen. Maar nu lijkt er van zegen weinig sprake te zijn. Misschien zijn er goede tijden geweest, maar nu is het goede overschaduwd door andere dingen. Je huwelijk loopt niet meer zoals je graag zou willen. Vervreemding tussen jou en je partner, problemen in de communicatie, scheefgroei in ontwikkeling en verwachtingen. Het kan zo groot worden dat er twijfel is om verder te gaan. En dan?
 
  download
     
05-01-2020 De vreugde en de zegen van het leven in gemeenschap met God (Psalm 16)  
  Doopsgezinde gemeente - Ouddorp
Ondanks de moeite en ondanks ons falen in dit leven is er overvloed van vreugde bij God. De onvolmaaktheden van dit leven nemen niet weg dat wij genade op genade ontvangen. God is goed en Hij houdt ons vast. Hij is ons komen opzoeken en dat is reden tot geweldige vreugde. Een aantal gedachten uit Psalm 16 die te maken hebben met het leven in gemeenschap met God.
 
  download
     
 

GIFTEN

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden. Indien u wilt helpen deze bediening in stand te houden en deze site verder uit te bouwen kunt u een gift overmaken.

Nu doneren

Copyright © 2020 Goed Nieuws Bediening - Grafisch ontwerp WoodyDesign