Preken 2021

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden.
We stellen het op prijs wanneer u ons wilt helpen om deze bediening in stand te houden en deze site verder uit te bouwen.
Klik hier voor meer informatie over hoe u ons kunt helpen.

Datum Onderwerp en Bijbeltekst Downloaden
26-12-2021 De betrouwbaarheid van de Bijbel en het evangelie van Jezus
(Lucas 1:1-4)
 
  Baptisten Gemeente - Arnhem Zuid
Ons geloof is gebaseerd op wat er in de geschiedenis is gebeurd door Gods handelen met en door Israël en door Jezus, de Messias van Israël. Het gaat om heilsgeschiedenis, en die geschiedenis van het heil is nog niet voltooid, maar zal wel tot voltooiing komen.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
19-12-2021 Deel uit van wat je hebt ontvangen
(Mattheüs 10:1, 8, 16, 22, 28-31 en Filippenzen 2:20-22 en 25-30)
 
  Vrije Baptisten Gemeente Bethel - Hattem
Het is in het geven dat wij ontvangen. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Jezus zei: Om niet heb je ontvangen, om niet deel uit. In de navolging van Christus worden wij vrijgevig. De Heere roept ons om het Goede Nieuws te delen met mensen die dit nog niet hebben ontvangen. Ook op andere manieren kunnen wij gevend en vrijgevig zijn.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
21-11-2021 Hoe kunnen wij omgaan met verdriet vanwege het verlies van geliefden?
(Psalm 42:1-5, Johannes 11:33-35 en Johannes 11:25-26)
 
  De Pijler - Lelystad
Hoe zullen wij omgaan met het gemis van degenen die ons zijn ontvallen, die zijn heen gegaan? Wat kunnen wij zeggen over ons verdriet en wat kunnen we ermee doen?
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
07-11-2021 God liefhebben (Handelingen 2:24-38)  
  Reformatorische Baptisten Gemeente - Urk
De boodschap en de oproep van de Bijbel is eigenlijk zo eenvoudig. Het gaat om de Heere God en dat wij van Hem gaan houden, omdat Hij eerst van ons heeft gehouden.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
31-10-2021 Omgaan met verschillen in de gemeente
(Romeinen 14:1 - 15:14)
 
  Reformatorische Baptisten Gemeente - Urk
Wat kunnen wij leren van de manier waarop Paulus spreekt over de kwestie die toen speelde in de gemeente in Rome over omgaan met verschillen hier in de gemeente hier en nu?
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
28-10-2021 Wat zijn kenmerken van een Bijbelse, Geest-vervulde gemeente?
(Handelingen 2:41-48)
 
  Vrije Baptisten Gemeente De Brug - Hoogeveen
De gemeente is Gods idee, het is een instelling van de Heere God. Hij heeft Zijn Geest uitgestort, waardoor er prachtig, spontaan en hartelijk gemeenteleven ontstond. Hoe zag die vroege gemeente eruit? Wat kunnen we daarvan leren voor ons gemeenteleven hier en nu?
 
Preek: download
Vragen: download
Kijk: Op YouTube  
     
27-10-2021 Zegen door Israël (Genesis 12:1-3 en Romeinen 11)  
  PKN - Zwaagwesteinde
Wat heeft het ons christenen te zeggen dat alle openbaringen en alle zegeningen die wij van God hebben gekregen door Zijn bijzondere relatie en bemoeienis met Israël tot ons zijn gekomen?
 
Preek: download
Vragen: download
Kijk: Op YouTube  
     
25-10-2021 Waarom geen seks voor het huwelijk? (Genesis 2:24)  
  PKN Hervormd - Lienden
Tegenwoordig is het voor velen heel normaal om buiten het officiële huwelijk een seksuele relatie aan te gaan. In de Bijbel worden we opgeroepen om het huwelijk in ere te houden. Wat wordt daarmee bedoeld? Waarom zou je jezelf bewaren totdat je bent getrouwd?
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
14-10-2021 Wat is de wedergeboorte?
(Jeremia 31: 31-33 en Ezechiël 36:24-28)
 
  Vrije Baptisten Gemeente De Brug - Hoogeveen
Wat wordt er bedoeld met ‘wedergeboorte’? Wat zijn de kenmerken van iemand die opnieuw is geboren?
 
Preek: download
Vragen: download
Kijk: Op YouTube  
     
10-10-2021 Wat is het doel van mijn leven? (Romeinen 3:18-26)  
  Baptisten Gemeente De Ark - Assen
Waarvoor bestaan wij eigenlijk? Wat is het doel van ons leven? Als je ten diepste geen antwoord hebt op deze vraag kan dat veel onrust geven of wanhopig maken. Gods Woord maakt ons duidelijk wat het antwoord is. Als je deze boodschap begrijpt, tot je door laat dringen en ernaar gaat leven vind je rust voor je ziel. Het geeft richting, perspectief en het bevrijdt van mensenvrees, kramp en perfectionisme. Weten waarvoor je leeft geeft zekerheid en vreugde.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
03-10-2021 Het contrast tussen de Bijbel en het christendom wat betreft Israël (Romeinen 15:8-13 en Handelingen 21:15-25)  
  De Koningkerk - Haarlem
De Bijbel maakt ons heel duidelijk dat God een bijzondere liefde en band heeft met Israël, het Joodse volk. Jezus was Jood en alle apostelen waren Jood, zij hoorden bij Israël. Degenen uit de Joden die zicht kregen op de Messias, die Jezus als Messias gingen belijden, bleven helemaal Jood. Jezus is gekomen om de beloften aan de aartsvaderen gedaan te bevestigen, niet om Gods beloften aan Israël van tafel te vegen. Toch is het christendom al snel vreselijk anti-Joods en antisemitisch geworden. In deze preek, gehouden op Israël-zondag 2021, komt het contrast tussen wat de Bijbel leert en wat het christendom ging beweren ten aanzien van Israël sterk naar voren.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
30-09-2021 Wat betekent het om te geloven?
(Genesis 15:1-6, Efeze 2:8-10 en Colossenzen 1:19-20)
 
  Vrije Baptisten Gemeente De Brug - Hoogeveen
De oproep van de Bijbel is: bekeer je en geloof in het Evangelie. We worden opgeroepen om te geloven in de Heere Jezus, de Messias van Israël. Maar hoe doe je dat? Wat is geloven en wat betekent het om in Hem te gaan geloven? Het is niet een soort werk dat je moet doen waar je dan voor beloond wordt. Veel mensen vragen zich af ze wel goed genoeg geloven. Als je gaat begrijpen wat geloven is, dan word je bevrijd van die onzekerheid.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
26-09-2021 Christen zijn in de 21e eeuw: hoe blijf je staande?
(Efeze 5:1-20)
 
  Vrije Baptisten Gemeente Nehemia - Dokkum
De dagen zijn kwaad. Veel goeds wordt kwaad genoemd en kwaad wordt goed genoemd. In wat voor tijd leven wij en hoe kunnen wij staande blijven als christenen in deze tijd?
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
19-09-2021 De roeping om tot Christus te komen (Mattheüs 11:28-12:14)  
  Berea Gemeente - Ermelo
Jezus nodigde mensen uit die ‘vermoeid en belast’ waren geworden om tot Hem te komen. Ook wij raken soms vermoeid en belast. Vaak komt dat door lasten die wij zelf bijeen verzamelen en op onze eigen schouders neerleggen. Daardoor kan er zowel in ons leven als onze godsdienst een ongezonde nadruk komen liggen op alles wat wij moeten. Door tot Jezus te komen en Hem te gaan navolgen krijgt de liefde de boventoon, en dat geeft veel rust.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
12-09-2021 Het christelijke leven (Romeinen 12)  
  Reformatorische Baptisten Gemeente - Urk
Waar bestaat het christelijke leven uit? Onder drie noemers wordt dat samengevat, zoals die ons duidelijk worden uit Romeinen 12.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
29-08-2021 Waarom mag ik bij God komen? (Hebr. 9:11-12 en Hebr. 10:11-14)  
  Filadelfia Gemeente - Kesteren
Hoe kan een mens God vinden? Om welke reden mogen wij bij God komen? Hoe kan ik terugkeren tot God? Op basis waarvan mag ik geloven, kan ik weten dat ik welkom ben bij Hem?
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
22-08-2021 De opstanding van het lichaam (Rom. 8:10-11, 1 Kor. 15:19-20)  
  De Meerkerk - Hoofddorp
In theorie geloven veel christenen wel in de toekomstige opstanding van het lichaam, maar het lijkt wel alsof het niet leeft in de harten. Toch hoort het onderwijs over de opstanding tot de beginselen van het geloof, de eerste dingen aangaande Jezus Christus (zo staat het in Hebreeën). Als we er wat langer over nadenken wordt duidelijk hoe geweldig vertroostend en bemoedigend het is te weten dat we straks zullen opstaan uit de dood.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
05-08-2021 Discipelschap, wat betekent dat?
(Hebreeën 10:32-27, 11:35-40 en 12:1-6)
 
  NEM week - Voorthuizen
Discipelschap is als het je wat gaat kosten. We worden opgeroepen ons toe te wijden en Christus als Heer te dienen. Dat betekent drie dingen: spanning met de wereld, volharding is nodig en beloning zal volgen.
 
Luister: download
     
04-08-2021 Wat is het nieuwe verbond en wat betekent het dat het met Israël is gesloten? (Hebreeën 8:6-13)  
  NEM week - Voorthuizen
Het is met het huis van Israël en met het huis van Juda dat de Heere het nieuwe verbond heeft gesloten. Wat betekent dat voor de Gemeente van Christus? Het nieuwe verbond is vernieuwing van het verbond van de wet en niet een vervanging van de diverse verbonden die God met Israël heeft gesloten, zoals de vervangingsleer zegt.
 
Luister: download
     
03-08-2021 Geloven is God vertrouwen (Hebreeën 11 diverse gedeelten)  
  NEM week - Voorthuizen
In Hebreeën 11 worden ons diverse voorbeelden gegeven van mensen die in moeilijke omstandigheden toch God bleven vertrouwen voor uitkomst. Waar het om gaat is dat we geen vertrouwen meer stellen op iets anders, onze afgoden, onze middelen, onszelf, maar leren om op Hem alleen te vertrouwen. Waar bouwen wij onze identiteit op?
 
Luister: download
     
02-08-2021 Geloven is zien (Hebreeën 4:1-10)  
  NEM week - Voorthuizen
Geloven is niet een werk dat wij moeten doen, maar je bewust worden van de werkelijkheid buiten jezelf. Geloof heeft te maken met tot rust komen van je werken en rusten in het volbrachte werk van Jezus Christus.
 
Luister: download
     
01-08-2021 Wat is de betekenis van ‘het bloed van Christus’?
(Hebreeën 9:11-12 en 10:11-14)
 
  NEM week - Voorthuizen
In de brief aan de Hebreeën wordt een vergelijking gemaakt tussen wat er in de aardse tabernakel gebeurde en het werk dat Christus voor ons heeft gedaan. Hij is zowel de Hogepriester, als het Lam dat is geslacht. In deze preek wordt aan de hand van het werk van de hogepriester op Grote Verzoendag uitgelegd waarom wij alleen door het offer van Christus vrij van schuld en oordeel mogen zijn.
 
Luister: download
     
25-07-2021 Wat is het evangelie?
(Rom. 3:23, Rom. 6:23, Rom. 5:8 en Ef. 2:8-9)
 
  Vrije Evangelische Gemeente - Oldebroek
Wat is de kern van de inhoud van het Evangelie? Waarom noemen wij de boodschap over Jezus, de Messias van Israël, goed nieuws? Waarvan worden wij gered, bevrijd en verlost? Er is veel verwarring over de inhoud van het Evangelie in onze tijd. Het Evangelie moet opnieuw gedefinieerd worden. In deze preek wordt aan de hand van vier teksten het Evangelie kort en bondig uitgelegd.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
25-07-2021 Wat betekent het om de Heilige Geest te ontvangen?
(Efeze 1:13-14)
 
  Vrije Baptisten Gemeente Elim - Heerenveen
Paulus laat in twee verzen zien wat de betekenis is van het ontvangen van de Heilige Geest. Het is zeer bemoedigend om deze dingen te beseffen. Temidden van alles wat wij meemaken betekent de inwoning van de Heilige Geest dat wij veilig zijn en tot onze bestemming zullen komen.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
01-07-2021 Geen opwekking zonder Israël  
  Livestream Christenen voor Israël - Nijkerk
Er kan in het christendom geen geestelijke opleving plaatsvinden als de Kerk Israël niet zegent. Door de hele kerkelijke geschiedenis heen zijn er voorbeelden van christenen die zich daarvan bewust waren. De Puriteinen noemden dit zelfs de 'theologie van de hoop'. Maar hoe zit dat in onze tijd? Heeft het zin om te bidden voor een opwekking als we de rol van Israël in Gods verlossingsplan blijven negeren?
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
20-06-2021 Wat betekent het je 'te bekeren'? (Hand. 9:1-19)  
  Baptisten Gemeente De Verbinding - Amsterdam
Naar aanleiding van de bekering van Saulus denken we na over de vraag wat de bekering inhoudt? Wat betekent het je te bekeren? Wanneer ben je bekeerd?
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
18-06-2021 De glorie van God en de zendingsopdracht (Jes. 6:1-9a)  
  Hebron Missie - Amerongen
Laat Zijn naam verhoogd worden onder alle natiën. Het ultieme motief om werk te maken van de zendingsopdracht is de glorie van God, de verheerlijking van Zijn Naam, dat Zijn heerlijkheid bekend is onder de mensen en iedereen Hem de lof en eer geeft die Hem toekomt.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
13-06-2021 Hijzelf maakt navolgers van ons (Joh. 21:1-19)  
  NEM weekend - Voorthuizen
De discipelen waren er niet zo goed aan toe. Ze hadden zoveel meegemaakt, dat ze niet meer wisten wat ze nu moesten doen. Ze voelden zich niet al te best. Juist toen openbaarde Jezus zich opnieuw aan hen. Uit wat Hij voor hen deed blijkt hoe geniaal en subliem Hij met Zijn vrienden omging. Zo gaat Hij ook met ons om. Hij kent ons door en door en Hij weet wat wij nodig hebben. Wij zijn geroepen om een heilig leven te leiden, maar dat lukt ons niet zo gemakkelijk. Het wonder wat Jezus deed voor Zijn leerlingen toen en daar leert ons hier en nu deze les: waar Hij ons toe roept, dat zal Hij zelf ook in ons hart en leven doen. Hij Die u roept is getrouw, Hij zal het doen.
 
Luister: download
     
13-06-2021 Alles voor de Koning (Lucas 14:15-35)  
  Baptisten Gemeente De Ark - Assen
Jezus roept Zijn volgelingen op om alles achter te laten. Het lijkt dat wij dan alles verliezen, maar juist langs die weg winnen wij alles. Het is in het loslaten dat wij veiligheid vinden, in het weggeven dat wij ontvangen, in het sterven dat wij tot leven komen.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
12-06-2021 Overgave aan Christus door innerlijk alles achter ons te laten
(Lucas 14:15-35)
 
  NEM weekend - Voorthuizen
Iedereen wordt uitgenodigd voor een geweldige maaltijd. Dat is het prachtige, heerlijke beeld dat Jezus gebruikt voor deel gaan uitmaken van het Koninkrijk van God. Toch zijn er velen die een smoes verzinnen om weg te blijven. Blijkbaar willen ze niet. De ziel heeft soms lief wat de ziel beschadigt en ons hart blijft soms weg van wat ons hart geneest. Degenen die niks hadden, de armen, verminkten, kreupelen en blinden, die kwamen wel tot de maaltijd. Het probleem is dan ook dat wij soms zo veel hebben. Jezus roept ons daarom op om alles achter te laten. Om een discipel van Hem te worden, dat kost ons alles. Maar we winnen dan ook alles. Het grote paradox. We denken na over de zegen van het niets meer bezitten en ons hebben overgegeven aan de Messias.
 
Luister: download
     
12-06-2021 De roeping om tot Christus te komen (Matth. 11:28-12:14)  
  NEM weekend - Voorthuizen
Jezus nodigde mensen uit die ‘vermoeid en belast’ waren geworden om tot Hem te komen. Ook wij raken soms vermoeid en belast. Vaak komt dat door lasten die wijzelf bijeen verzamelen en op onze eigen schouders neerleggen. Daardoor kan er zowel in ons leven als onze godsdienst en ongezonde nadruk komen te liggen op alles wat wij moeten. In het Jodendom van Jezus’ tijd was dat soms aan de orde, omdat er veel door de mensen bedachte wetten bij waren gekomen, waardoor de barmhartigheid soms ver te zoeken was. Jezus laat de ware geest en de bedoeling van de wet zien: barmhartigheid en geen slavendienst. Door tot Jezus te komen en Hem te gaan navolgen krijgt de liefde de boventoon, en dat geeft veel rust. Vragen voor het groepsgesprek:
  1. Wat maakt het leven voor ons hier en nu soms zo vermoeiend? Herken jij jezelf in het ‘vermoeid en belast’ zijn? Waardoor ben je soms uitgeput geraakt?
  2. Welke vormen van farizeïsme kunnen we herkennen in onze tijd, of in ons eigen hart en leven?
  3. Wat voor ongezonde lasten bind jij bijeen en leg je op je eigen schouders?
  4. De liefde die Jezus heeft getoond, zowel in onze tekst van vanmorgen, als überhaupt door wat Hij voor ons deed, brengt ons tot rust. Zijn liefde herstelt bij ons het leven. Kan je iets delen met de anderen over hoe jij dat hebt ervaren?
  5. Voel je je geroepen en ben je gemotiveerd om achter Jezus aan te gaan?
 
Luister: download
     
11-06-2021 De sabbat  
  NEM weekend - Voorthuizen
Tijdens deze viering deel ik een paar gedachten over de sabbat, en laat ik zien hoe het Evangelie van de Heere Jezus hierin ook zo mooi tot ons komt, ons duidelijker wordt gemaakt.
 
Luister: download
     
30-05-2021 De verlossing van het lichaam
(Rom. 8:10-11, Joh. 5:25; 1 Thess. 4:14-16; Hand. 4:2, 1 Kor. 15:19-20)
 
  Baptisten Gemeente De Verbinding - Amsterdam
De apostelen getuigden niet alleen van de opstanding van Jezus uit de dood, maar ook over ‘de opstanding van de doden’. Die gaat nog komen. Daar wordt zo weinig over gesproken onder christenen. Toch hoort het geloof in de opstanding bij de fundamenten van ons geloof. Wat betekent de toekomstige opstanding voor ons leven hier en nu?
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
23-05-2021 Wat gaat er gebeuren in de eindtijd?
(Openbaring 6:9-17 en Openbaring 7:9-17)
 
  Stadskerk De Wijngaard - Leeuwarden
Wat zegt de Bijbel, het boek Openbaring, over de dingen die in het laatst der dagen zullen gebeuren? Het boek Openbaring is niet altijd makkelijk te begrijpen. De teksten die in deze preek voorbij komen worden op een eenvoudig te begrijpen manier uitgelegd, aan de hand van drie woorden: onrecht, oordeel en overwinning.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
16-05-2021 Wat is de betekenis van Pinksteren?  
  Vrije Baptisten Gemeente Bethel - Hattem
Het is misschien een feest waar we ons minder snel iets bij kunnen voorstellen dan bij Pasen of Kerst. Wat gebeurt er met ons als wij de Heilige Geest ontvangen en wat doet Hij in ons leven? In deze preek gaat Oscar ook dieper in op misleidende ideeën t.a.v. de werking van de Geest.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
16-05-2021 Waar gaan wij naartoe na het sterven?
(Filippenzen 1:19-26, 1 Thessalonicenzen 4:13-18)
 
  De Pijler - Lelystad
Wat zegt de Bijbel over waar wij naartoe gaan als wij sterven? Wij moeten gedenken dat wij sterfelijk zijn. Er is een leven na dit leven, en er is ook een leven na het leven na de dood.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
13-05-2021 De betekenis van Jezus’ hemelvaart voor ons hier en nu  
  Baptisten Gemeente - Katwijk
De hemelvaart van de Heere Jezus wordt soms wel genoemd het vergeten feest van de christelijke kerk. Toch is het een belangrijk heilsfeit dat onze Verlosser gezeten is aan Gods rechterhand in de hemelse gewesten. In deze preek komt duidelijk naar voren welk verschil dit maakt voor ons leven hier en nu, en ook voor straks, als de Heere Jezus zal terugkomen.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
11-05-2021 Vijf misverstanden onder christenen t.a.v. Israël  
  Livestream Christenen voor Israël - Nijkerk
Toen ds. Lohuis eens het gebouw binnenstapte waar hij een Bijbelstudie over Israël zou houden, stapte een vrouw op hem af om te vragen waar hij moest zijn. Hij vertelde dat hij een lezing over Israël en de Kerk zou houden. 'Oh ja', reageerde de vrouw, 'wij blijven liever bij het Evangelie van Jezus Christus'. Deze mevrouw meende dat visie voor Israël hebben, je doet afdwalen van het Evangelie. Dat is natuurlijk een misverstand en er zijn onder christenen nog veel meer misverstanden over Israël. Ds. Lohuis behandelt er daar vanavond vijf van.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
09-05-2021 Hoe wij als mensen veranderen (Romeinen 8:1-11)  
  Reformatorische Baptisten Gemeente - Urk
Hoe kunnen wij veranderen? We mogen tot Christus komen zoals we zijn, maar we zullen niet blijven wie wij zijn. Hoe worden wij veranderd? Hoe werkt God in ons hart en leven, zodat we niet blijven wie wij zijn, maar veranderen naar het beeld van Christus? Er is hoop voor iedereen die strijdt met zichzelf.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
02-05-2021 De schepping zal worden bevrijd (1 Korinthe 15:12-28)  
  Christelijke Gemeente De Wegwijzer - Almere
In het christendom is te veel een uit-het-lichaam idee van de verlossing ontstaan. Het geloof in de opstanding van het lichaam leeft niet echt onder christenen. Dit komt omdat het platonische denken, Griekse filosofie, een enorme invloed heeft gekregen op de christelijke theologie. In 1 Korinthe 15 zegt Paulus dat wanneer de doden niet zouden opstaan, ons geloof zonder inhoud zou zijn. Er ligt rijke troost en bevrijding van angst voor de dood in dit goede nieuws, dat we zullen opstaan uit de dood en een verheerlijkt lichaam zullen hebben, zoals ook Jezus heeft gekregen.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
25-04-2021 Kenmerken van een gezonde gemeente (3):
Wat is het evangelie? (Diverse teksten)
 
  Reformatorische Baptisten Gemeente - Urk
Het evangelie moet opnieuw worden gedefinieerd. Niet omdat het is veranderd, maar omdat ons begrijpen ervan is aangetast. Een gezonde gemeente predikt het evangelie dat de Bijbel ons leert.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
18-04-2021 Het huwelijk (Efeze 5:21-33)  
  Berea Gemeente - Ermelo
Wat is de diepere betekenis van het huwelijk en wat is de verantwoordelijkheid van man en vrouw in het huwelijk?
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
11-04-2021 Geroepen en verantwoordelijk (Romeinen 8:30, 11:30-12:2)  
  Baptisten Gemeente De Ark - Assen
Degenen die in Jezus geloven mogen weten dat zij door God zijn uitverkoren. Dat betekent dat Hij een prachtige bestemming met je leven heeft. Omdat je bent geroepen door God -om in Zijn Zoon Jezus te geloven- neem je ook verantwoordelijkheid voor je leven als discipel en wil je je inzetten voor je medemens.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
08-04-2021 Waarom we een bescheiden houding moeten hebben richting Israël  
  Livestream Christenen voor Israël - Nijkerk
"Nu u mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt: U draagt de wortel niet, maar de wortel u.” Wij worden als gelovigen uit de heidenen gedragen door een wortel en we zijn geënt in de edele olijf. Daarom behoren wij een bescheiden houding aan te nemen jegens Israël.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
04-04-2021 De glorie van de opgestane Christus (Lukas 24:1-12, 36-49)  
  Reformatorische Baptisten Gemeente Heuvelrug - Overberg
De glorie van Christus werd niet alleen openbaar toen Hij aan het kruis stierf, maar ook toen Hij opstond uit de dood en verscheen aan de discipelen.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
02-04-2021 De glorie van Christus geopenbaard aan het kruis  
  Evangelie Gemeente - Ermelo
Rondom het lijden en sterven van Christus gebeurden er dingen die de glorie van Jezus Christus openbaarden. Hoe kan het zijn, dat God de Zoon voor ons aan het kruis is gestorven?
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
28-03-2021 Geen aanklacht houdt stand (Zacharia 3:1-5)  
  Reformatorische Baptisten Gemeente - Urk
Zelfs de hogepriester Zacharia bleek zichzelf niet rein te hebben bewaard. Hij stond in vuile kleren voor Gods aangezicht. Zo zegt de Bijbel dat niemand rechtvaardig is. Toch wordt hij bekleed met reine kleren. De aanklacht van satan houdt geen stand. Door Gods genade wordt de aanklager tot zwijgen gebracht. Zo mogen ook wij vrij van beschuldigingen leven.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
21-03-2021 Niet mijn wil maar Uw wil geschiede (Mattheüs 26:36-46)  
  Vrije Evangelische Gemeente - Nunspeet  
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
17-03-2021 Israël troosten  
  Livestream Christenen voor Israël - Nijkerk
Van begin tot eind spreekt de Bijbel over de bijzondere roeping van Israël. De overige volken worden opgedragen Israël te steunen, maar doen dat vaak niet. Christenen behoren in het bijzonder zicht te hebben op deze opdracht en zich in te zetten Israël te troosten, na alles wat er is gebeurd. We zullen de Bijbel openslaan op dit onderwerp.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
14-03-2021 Job’s vroomheid houdt stand, ook bij de zwaarste beproeving
(Job 1:1 - 2:10)
 
  Christelijke Gemeente - Alblasserdam
De eerste twee hoofdstukken van het boek Job geven ons meer inzicht in wat er achter de coulissen van het wereldgebeuren in de geestelijke gewesten plaatsvindt. Als ons lijden overkomt kunnen we verleid worden om God vaarwel te zeggen. Job doet dat niet en is daarin voor ons een voorbeeld. Het is beter om met God dan zonder God door het lijden heen te gaan.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
07-03-2021 De grootheid van God en wat er aan het kruis gebeurde
(Romeinen 3:18-31)
 
  Vrije Evangelische Gemeente - Sleeuwijk
Om te kunnen begrijpen wat er aan het kruis gebeurde, moet je eerst weten wie God is. Ook is het belangrijk te begrijpen dat de mens heeft gerebelleerd tegen God en daarom straf verdient. Vaak wordt het sterven van Jezus beschreven op zo’n manier dat de reden van Zijn dood niet echt naar voren komt. Daarom is het goed om opnieuw terug te gaan naar de basis, en de vraag te stellen: waardoor stierf Jezus al zo snel aan het kruis? De Heere gaf bijzondere zegen tijdens deze prediking.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
28-02-2021 De zalving en het verraad: bevrijd worden van hebzucht
(Mattheüs 26:6-16)
 
  Doopsgezinde Gemeente - Ouddorp
Jezus werd door Maria, de zus van Lazarus, gezalfd met kostbare parfum. Het contrast met wat Judas kort daarna deed is schrijnend. Wie besef heeft van wie Jezus Christus is zal geen moeite hebben met het geven, zal bevrijd worden van de ziekmakende neiging om alsmaar meer voor jezelf te willen hebben.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
21-02-2021 Kenmerken van een gezonde gemeente (deel 2):
Een Bijbelse visie op God
 
  Reformatorische Baptisten Gemeente - Urk
Dit is de tweede in een serie over kenmerken van een gezonde gemeente. Het begint allemaal met zicht op wie God is.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
18-02-2021 Wat zegt de Bijbel over de terugkeer van de Joden naar het land?  
  Livestream Christenen voor Israël - Nijkerk
Het Joodse volk is bijna tweeduizend jaar grotendeels verstrooid geweest over alle windrichtingen van de aarde. Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw keren steeds meer Joden terug naar het aan hen beloofde land. Dit is volkomen uniek, kijkend naar de geschiedenis van volkeren. Wat is de Bijbelse betekenis hiervan? Wat kunnen christenen leren van deze ontwikkeling? Waarom is het zo hoopgevend dat dit gebeurt?
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
14-02-2021 Vrede met God: waardoor stierf Jezus aan het kruis?
(Romeinen 3:18-31)
 
  Baptisten Gemeente De Verbinding - Amsterdam
Om te kunnen begrijpen wat er aan het kruis gebeurde, moet je eerst weten wie God is. Ook is het belangrijk te begrijpen dat de mens heeft gerebelleerd tegen God en daarom straf verdient. Vaak wordt het sterven van Jezus beschreven op zo’n manier dat de reden van Zijn dood niet echt naar voren komt. Daarom is het goed om opnieuw terug te gaan naar de basis, en de vraag te stellen: waardoor stierf Jezus al zo snel aan het kruis? De Heere gaf bijzondere zegen tijdens deze prediking.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
07-02-2021 Abraham door geloof gerechtvaardigd (Romeinen 4)  
  Reformatorische Baptisten Gemeente - Urk
De apostel Paulus laat in Romeinen 4 zien dat gered worden uit genade door geloof niet iets nieuws is sinds Christus. Door over zowel Abraham als David te schrijven in zijn brief aan de Romeinen laat hij zien dat dit altijd al de wijze is geweest waarop God met Zijn kinderen omgaat. In deze preek staan zowel de genade als het geloof (en wat dat betekent) centraal. Om niet, voor niets, gratis, mogen wij voor tijd en eeuwigheid zalig worden.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
31-01-2021 Kenmerken van een gezonde gemeente (deel 1)
(Handelingen 2:37-43)
 
  Reformatorische Baptisten Gemeente - Urk
We moeten niet streven naar een grote gemeente, maar naar een gezonde gemeente. Wat zijn volgens de Bijbel kenmerken van een gezonde plaatselijke gemeente? Hierover zal Oscar in het voorjaar van 2021 meerdere keren spreken op Urk. Dit is de eerste van deze serie. Het kenmerk dat als eerste behandeld wordt is Bijbelverklarende prediking.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
31-01-2021 De blijvende liefde van Christus (Johannes 21:1-14)  
  Baptisten Gemeente Bethel - Drachten
De discipelen waren teleurgesteld, vermoeid en in verwarring. Wat moesten ze nu doen, nu Jezus er niet meer was zoals voorheen? Ze waren diep verdrietig over wat met Hem was gebeurd en hoe mensen Hem hadden behandeld. Ook wij maken verliezen, teleurstellingen en trauma’s mee. Jezus blijkt zijn leerlingen goed te kennen en Hij doet precies in hun leven wat zij op dat moment nodig hebben. Zo is Hij nog steeds en zo gaat Hij ook met ons om.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
21-01-2021 Hoe Israël je verwachtingsvol maakt  
  Livestream Christenen voor Israël - Nijkerk
Tweeduizend jaar geleden begon het Evangelie zich vanuit Israël te verspreiden onder de volken. In onze tijd trekken mensen uit alle volken naar Jeruzalem, om met eigen ogen de stad te zien waar de belangrijkste gebeurtenissen uit de heilsgeschiedenis zich afspeelden. Maar terwijl je daar loopt voel je dat er nog grote dingen staan te gebeuren. Veel profetieën die met de wederkomst van de Heere Jezus te maken hebben houden dan ook direct verband met Israël, het Joodse volk en Jeruzalem. De vraag is zelfs: kun je wel om Israël heen als je Jezus verwacht?
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
17-01-2021 Pornografie, de verslaving daaraan en bevrijding daaruit  
  Vrije Baptisten Gemeente Bethel - Hattem
De tentoonstelling van seksuele immoraliteit komt met grote kracht op ons allen af. Door het internet is het bijna voor iedereen beschikbaar en dichtbij. Het heeft een verslavende werking. Uit onderzoeken blijkt dat een groot percentage mannen hiermee worstelt en een toenemend percentage vrouwen. Hoe moeten we hiermee omgaan, hoe kunnen we ons beschermen en wat kunnen wij doen als we in hierin verstrikt zijn geraakt?
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
17-01-2021 Christus’ werk gaat door (Mattheüs 3:11)  
  Baptisten Gemeente De Verbinding - Amsterdam
Door corona gaat er zo veel niet door. Van alles en nog wat wordt geannuleerd. Maar Christus gaat door met Zijn werk en met Zijn bediening vanuit de hemel. Hij laat ons niet los, blijft tot ons spreken en zorgt ervoor dat wij Hem blijven volgen.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
10-01-2021 Seksualiteit zoals God het bedoeld heeft (Genesis 2:24)  
  Vrije Baptisten Gemeente Bethel - Hattem
In de Bijbel vinden wij duidelijk omschreven wat Gods bedoeling is met het huwelijk en met seksualiteit. Als je gaat zien hoe mooi God het heeft bedoeld, dan ga je ook inzien dat los omgaan met seksuele relaties zijn doel mist.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
03-01-2021 Bidden doe je voor God (Mattheüs 6:1-8)  
  Baptisten Gemeente De Ark - Assen
In de Bergrede spreekt de Heere Jezus ook over ons geestelijke leven. Hij laat ons zien waar het in het gebed om gaat. De essentie is: bidden tot de Vader. Niet bidden om te hebben gebeden, niet bidden om indruk op anderen of jezelf te maken, maar je richten op je Hemelse Vader. Vergeet jezelf, vergeet anderen en probeer even je zorgen en moeiten te vergeten. Je mag komen in de Aanwezigheid van je Schepper en Verlosser.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
 

GIFTEN

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden. Indien u wilt helpen deze bediening in stand te houden en deze site verder uit te bouwen kunt u een gift overmaken.

Nu doneren

Copyright © 2020 Goed Nieuws Bediening - Grafisch ontwerp WoodyDesign