Preken 2022

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden.
We stellen het op prijs wanneer u ons wilt helpen om deze bediening in stand te houden en deze site verder uit te bouwen.
Klik hier voor meer informatie over hoe u ons kunt helpen.

Datum Onderwerp en Bijbeltekst Downloaden
16-10-2022 Oproep om in actie te komen en te gaan
(Markus 16:9-20)
 
  Reformatorische Baptisten Gemeente - Urk
Geestelijke opwekking betekent dat wij meer verbonden raken aan God én aan onze naaste. Het is niet goed en overeenkomstig de Bijbel om weg te duiken voor een zondige wereld en je terug te trekken in je eigen afgeschermde geestelijke domein. Jezus kwam naar deze wereld toe en Hij roept ons op om in Zijn naam ook deze wereld in de trekken als ambassadeurs van Zijn Koninkrijk. Het gaat erom dat wij het christelijke leven leiden in onze huwelijken, gezinnen, families, vriendenkringen, buurten, gemeenten en op het werk. Je hebt God lief door je naaste lief te hebben als jezelf en aan de ander te doen zoals je zou willen dat de ander aan jou doet. Christen-zijn heeft meer te maken met wat wij doen dan hoe wij ons voelen.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
09-10-2022 De zondigheid van de mens en de genade van God
(Romeinen 1:14 - 2:16)
 
 

Koningkerk - Haarlem
In deze preek komen aan de orde: de zondigheid van alle mensen, dat de mens daarom toorn van God verdient, dat God Zijn Zoon heeft gegeven om in onze plaats de toorn te dragen en dat wij vergeven en veranderd kunnen worden.

Hierbij een korte samenvatting en enkele vragen voor de gespreksgroepen.
In de preek over dit gedeelte zijn vier hoofdgedachten aan bod gekomen:
1. De zondigheid van alle mensen. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Er is niemand die anderen vanuit de hoogte kan of mag veroordelen, omdat de ander een zondaar zou zijn en hij of zij zelf niet.
2. De zonde van de mens betekent dat de mens de toorn van God verdient (2:5, 6, 8, 9). God is rechtvaardig en heilig en Hij kan de zonde niet door de vingers zien. Hij is de Rechter van de gehele aarde en Hij kan als rechter niet de zonde ongestraft laten.
3. God heeft Zijn Zoon gegeven om in de plaats van schuldige en strafwaardige mensen het oordeel te dragen. Jezus stierf aan het kruis vanwege het feit dat Hij daar getroffen werd door het oordeel van God dat wij verdienen. Hij nam onze straf op zich. Die straf kwam van God.
4. Daarom kunnen wij nu vergeven en ook veranderd worden. De wet wordt in het hart geschreven door de Heilige Geest (2:15) wanneer iemand opnieuw geboren wordt. Dat gebeurt wanneer je je keert tot de Heere Jezus en in Hem gelooft. Daardoor worden wij in de praktijk mensen die het goede doen (2:7, 10) en daarom niet in het oordeel zullen komen, als Jezus straks terug komt om te oordelen.

Vragen voor de kringen:
1. Tegenwoordig wordt de zondigheid van de mens soms verzwegen in de kerken en gemeente, omdat men vindt dat dat niet goed is voor het zelfbeeld van de mens. Hoe ervaart u het om te horen dat alle mensen gezondigd hebben? Vindt u het wel of niet goed dat de zondigheid van de mens genoemd wordt? Hoe moeten we daar wel en niet mee omgaan?
2. Over het oordeel en de toorn van God wordt misschien nog wel meer gezwegen in onze tijd. Hoe kunnen we op een liefdevolle en wijze manier toch de waarheid ten aanzien van de toorn van God benoemen?
3. In de preek is gezegd: Het komende oordeel is de hoop voor deze wereld. Heel veel leed in deze wereld komt voort uit het kwaad dat mensen doen, en daar zal de Heere mee afrekenen. Spreek met elkaar door over wat volgens de Bijbel de hoop voor deze wereld is en wat dat met u doet voor uw leven hier en nu.
4. Het is zo makkelijk om anderen te veroordelen en jezelf te rechtvaardigen. Wat bedoelde Jezus met ‘oordeel niet’? Hoe kunnen wij alle mensen om ons heen liefhebben en toch ook scherp, kritisch en trouw aan Gods Woord blijven spreken over de zonde? Hoe kunnen wij in liefde wandelen en toch zonde zonde noemen?
5. Begrijpt u wat er bedoeld wordt met de ‘verzoening door voldoening’? Dat betekent dat aan de eis van de wet, aan de eis van Gods gerechtigheid moest worden voldaan voordat er verzoening tussen God en mens kon plaatsvinden. Praat met elkaar door over wat Jezus voor ons deed aan het kruis en hoe je dat begrijpelijk kunt uitleggen.
6. In Romeinen 2:7, 10 wordt gesproken over mensen die het goede doen. Hoe kunnen wij zulke mensen worden? Welke plek hebben goede werken in het leven van de christen? In hoeverre is je behoudenis daarvan afhankelijk? Zie ook 2:15.

 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
02-10-2022 Profetieën over Israël die in deze tijd vervuld worden  
  Doopsgezinde Gemeente - Ouddorp
De meeste profetieën die we in de Bijbel tegenkomen hebben te maken met Israël. Welke profetieën worden in onze tijd vervuld? We zijn gewend om de Bijbel te lezen met het oog op onszelf en lezen onszelf als christelijke kerk vaak in wat we lezen. Maar als je Israël in de Bijbel Israël laat zijn, dan ga je zien hoe actueel de Bijbel is.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
25-09-2022 Wat gaat er gebeuren na ons sterven?
(Filippenzen 1:19-26 en 1 Thessalonicenzen 4:13-18)
(Zelfde preek als van 16 september, maar toch weer anders)
 
  Berea gemeente - Ermelo
Wat zegt de Bijbel over waar wij naartoe gaan als wij sterven? We moeten er rekening mee houden dat we sterfelijk zijn. In het Evangelie vinden we troost en houvast, hoop en zekerheid, ook met oog op onze naderende dood. Maar wat is die hoop dan en wat kunnen wij verwachten?
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
16-09-2022 Wat gaat er gebeuren na ons sterven?
(Filippenzen 1:19-26 en 1 Thessalonicenzen 4:13-18)
 
  Livestream bij Christenen voor Israël - Ermelo
Wat zegt de Bijbel over waar wij naartoe gaan als wij sterven? We moeten er rekening mee houden dat we sterfelijk zijn. In het Evangelie vinden we troost en houvast, hoop en zekerheid, ook met oog op onze naderende dood. Maar wat is die hoop dan en wat kunnen wij verwachten?
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
28-08-2022 Onze houding als christenen ten opzichte Israël
(Romeinen 11:11-36)
 
  Filadelfia Gemeente - Neder-Betuwe
In Romeinen 11 richt Paulus zich in het bijzonder op de heidenen, de niet-Joodse gelovigen in Jezus. Als de christelijke kerk Romeinen 11 beter had bestudeerd de afgelopen 2000 jaar, dan was de geschiedenis van de relatie tussen de Kerk en Israël, tussen christenen en Joden heel anders verlopen. Voor de gezondheid van de christelijke gemeente is een juiste houding naar Israël aannemen van vitaal belang.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
07-08-2022 Besef van Gods heiligheid maakt alles anders
(Jesaja 6:1-8)
 
  Vrije Baptisten Gemeente De Ark - Goor
Vrijzinnigheid en welvaartsevangelie leiden tot grote oppervlakkigheid in prediking en werpen mensen terug op zichzelf. Wat we nodig hebben is besef van wie God is, besef van Zijn heiligheid en verhevenheid. Er is overvloed van vreugde bij Hem, voor Zijn aangezicht. Openbaring van God leidt tot een leven van aanbidding.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
31-07-2022 Geluk vinden door het kennen van de Heere Jezus
(Filippenzen 3:1-11)
 
  Ichthus Gemeenschap - Etten-Leur
Niets is groter, mooier en belangrijker dan het kennen van de Heere Jezus. Dat gaat alles ver te boven. De apostel Paulus heeft een tijd gehad waarin hij vertrouwde op dingen die hijzelf meende te hebben bereikt, maar de persoonlijke ontmoeting met Jezus maakte alles anders. Hij deed afstand van al zijn eigen verdiensten en vond daardoor de ware rijkdom en vrijheid.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
19-06-2022 Israël: recente ontwikkelingen in Bijbels perspectief
(Psalm 83:2-5, Jeremia 30:16-17 en Micha 4:6-7)
 
  De Pijler - Lelystad
De hele wereld lijkt zich met Israël te bemoeien. Velen hebben kritiek op de Joodse staat. De meeste profetieën die in de Bijbel staan gaan over Israël. In deze preek behandelt Oscar drie teksten die we zo naast de actualiteit kunnen leggen. Ook wordt in deze preek uitgelegd hoe vals en leugenachtig het is om Israël te beschuldigen van het voeren van een apartheidsbeleid.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
16-06-2022 Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid
(Romeinen 11:11-36)
 
  Pinkstergemeente Filadelfia - Heerenveen
In deze derde en laatste studie over Romeinen 11 worden nog drie punten genoemd die gaan over Israël. Ten eerste, God heeft een plan met deze wereld. Ten tweede, God is trouw aan Zijn beloften en ten derde, God werkt in alle dingen overeenkomstig Zijn raadsbesluit en tot verheerlijking van Zijn Naam, openbaring van Zijn heerlijkheid. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
12-06-2022 Zalig ben je als mensen je vervolgen vanwege de gerechtigheid
(Mattheüs 5:10-12 en 43-48)
 
  De Meerkerk - Hoofddorp (Zondag voor de Lijdende Kerk)
Jezus draait het helemaal om: degenen die vervolgd worden vanwege hun verlangen naar- en opkomen voor gerechtigheid, zijn niet zielig of armzalig, maar zijn juist zalig. De Heere Jezus leert ons ook hoe we behoren om te gaan met tegenstand wanneer wij die krijgen omdat wij Hem willen volgen.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
09-06-2022 Er rusten bijzondere beloften op het volk van Israël
(Romeinen 11:11-36)
 
  Pinkstergemeente Filadelfia - Heerenveen
De beloften die God deed aan Israël zijn door de komst van de Messias niet van tafel geveegd. Wat betekent dit voor de Kerk uit de volken?
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
05-06-2022 Wat is het Joodse Pinksterfeest? (Exodus 19 en Handelingen 2)  
  Reformatorische Baptisten Gemeente - Urk
Wat is het Joodse Pinksterfeest en hoe verhoudt zich dat tot wat er gebeurde bij de uitstorting van de Heilige Geest in Handelingen 2?
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
02-06-2022 Bewogenheid met Israël (Romeinen 9:1-5)  
  Pinkstergemeente Filadelfia - Heerenveen
Zowel de Heere Jezus als de apostel Paulus waren zeer bewogen met het lot van hun eigen volk. Wanneer je als niet-Jood de God van Israël leert kennen krijg je de zelfde bewogenheid met het volk van Israël.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
29-05-2022 God leren kennen door de storm (Markus 4:35-41)  
  Reformatorische Baptisten Gemeente - Urk
Wij houden niet van stormen in ons leven. We hebben liever dat alles rustig en kalm is. Als het dan zo te keer gaat vragen we ons af waar God is? Waarom doet Hij niets en grijpt Hij niet in. Het kan wel eens zijn dat God meer aanwezig is in de stormen van ons leven dan wij denken. Juist door moeilijkheden heen leren wij Hem vaak beter kennen.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
29-05-2022 Kom tot de Bron van levend water
(Joh. 7:37-39, Jesaja 55:1-3a, Psalm 23:5-6, Openb. 22:17)
 
  Vrije Baptisten Gemeente Bethel - Drachten
(Zelfde preek als van 27 maart, maar toch weer anders)
Jezus heeft stromen van levend water uit ons binnenste beloofd. Dat is door geloof in Hem. Maar geloven is niet een soort werk dat wij moeten doen. Hoe kunnen we het geloof dan wel omschrijven? Hoe kunnen wij komen tot de Bron, zodat onze honger gestild en onze dorst gelest zal worden?
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
29-05-2022 Kom tot de Bron van levend water
(Joh. 7:37-39, Jesaja 55:1-3a, Psalm 23:5-6, Openb. 22:17)
 
  Vrije Baptisten Gemeente Bethel - Drachten
(Zelfde preek als van 27 maart, maar toch weer anders)
Jezus heeft stromen van levend water uit ons binnenste beloofd. Dat is door geloof in Hem. Maar geloven is niet een soort werk dat wij moeten doen. Hoe kunnen we het geloof dan wel omschrijven? Hoe kunnen wij komen tot de Bron, zodat onze honger gestild en onze dorst gelest zal worden?
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
28-05-2022 Communicatie in het huwelijk en seksualiteit  
  Christelijke Gemeente in Alblasserdam
Studie-avond (4e van 4)
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
27-05-2022 De verantwoordelijkheid van man en vrouw in het huwelijk  
  Christelijke Gemeente in Alblasserdam
Studie-avond (3e van 4)
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
27-05-2022 Wat betekent het elkaar lief te hebben?  
  Christelijke Gemeente in Alblasserdam
Studie-avond (2e van 4)
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
26-05-2022 Gods ontwerp voor een gelukkig huwelijk  
  Christelijke Gemeente in Alblasserdam
Studie-avond (1e van 4)
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
22-04-2022 Bijzondere ervaringen in het land Israël  
  Livestream bij Christenen voor Israël - Nijkerk
Ds. Oscar Lohuis is al diverse keren op reis naar Israël geweest. Een aantal plaatsen en gebeurtenissen in het Beloofde Land zijn bepalend geweest voor zijn geloof in de God van Israël. In deze livestream vertelt hij meer over zijn bijzondere ervaringen in het Heilige Land.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
17-04-2022 Waarom we door Jezus’ en dood en opstanding schuldvrij mogen zijn
(Lucas 24:1-8 en 46-47, Romeinen 3:23, 6:23, 5:8 en 4:25)
 
  Baptisten Gemeente De Ark - Assen
Wat is de betekenis van Jezus’ dood en opstanding voor ons? In het Evangelie staan de boodschap van het kruis (Jezus’ sterven) en het lege graf (Jezus’ opstanding) centraal. Maar hoe raakt dat aan ons leven en waarom is dat goed nieuws voor ons? In deze preek wordt het Evangelie in een aantal korte stappen kort en bondig uitgelegd.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
27-03-2022 Kom tot de Bron van levend water
(Joh. 7:37-39, Jesaja 55:1-3a, Psalm 23:5-6, Openb. 22:17)
 
  Reformatorische Baptisten Gemeente - Urk
Jezus heeft stromen van levend water uit ons binnenste beloofd. Dat is door geloof in Hem. Maar geloven is niet een soort werk dat wij moeten doen. Hoe kunnen we het geloof dan wel omschrijven? Hoe kunnen wij komen tot de Bron, zodat onze honger gestild en onze dorst gelest zal worden?
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
27-03-2022 Hoe Jezus Zijn macht en waardigheid behield tijdens Zijn lijden en sterven
(Johannes 18:1-11 en 10:17-18)
 
  Baptisten Gemeente - Kampen
Jezus is niet beroofd van Zijn leven, maar Hij heeft het vrijwillig afgelegd. Terwijl Hij gevangen wordt genomen zien we dan ook iets van Zijn macht en waardigheid naar voren komen. In de uitleg van dit Bijbelgedeelte komt het Evangelie weer zo duidelijk tot ons, dat Hij Zich voor ons gaf, dat Hij ons redde en dat Hij ons genas.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
20-03-2022 De inwoning van de Heilige Geest geeft zekerheid en rust
(zelfde preek als in de ochtend, maar toch weer anders)
(Efeze 1:13-14)
 
  Vrije Evangelische Gemeente - Hilversum
Wat is de betekenis van het ontvangen van de Heilige Geest? Waarom geeft dat zoveel rust en zekerheid? Een aantal heel existentiële vragen wordt beantwoord: Ben ik goed genoeg? Wie ben ik? Komt het wel goed met mij?
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
20-03-2022 De inwoning van de Heilige Geest geeft zekerheid en rust
(Efeze 1:13-14)
 
  De Meerkerk - Hoofddorp
Wat is de betekenis van het ontvangen van de Heilige Geest? Waarom geeft dat zoveel rust en zekerheid? Een aantal heel existentiële vragen wordt beantwoord: Ben ik goed genoeg? Wie ben ik? Komt het wel goed met mij?
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
13-03-2022 Onze verbondenheid met Israël  
  Baptisten Gemeente - Vroomshoop
Wat betekent het dat wij als christelijke kerk onlosmakelijk met Israël verbonden zijn?
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
13-03-2022 Kom tot de Bron van levend water (Johannes 7:37-39)  
  Brandpunt - Doorn
Jezus heeft stromen van levend water uit ons binnenste beloofd. Dat is door geloof in Hem. Maar geloven is niet een soort werk dat wij moeten doen. Hoe kunnen we het geloof dan wel omschrijven? Hoe kunnen wij komen tot de Bron, zodat onze honger gestild en onze dorst gelest zal worden?
 
  download
     
10-03-2022 Wat is belangrijk voor het aangaan van een relatie?  
  Jij Daar avond - Apeldoorn
Uit het leven gegrepen en uit Gods Woord gedestilleerd sprak Oscar over wat belangrijk is voor het aangaan van een relatie met iemand anders, het toegroeien naar het huwelijk.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
06-03-2022 Christus, het enige rustpunt voor ons hart (Genesis 15:1-6)
(zelfde preek als die van 30 januari, maar toch weer anders)
 
  Baptisten Gemeente - Katwijk
Veel in deze wereld en in ons persoonlijke leven kan ons onrustig maken. Voor ons lichaam zijn er letterlijk plekken waar wij naartoe kunnen gaan om even tot rust te komen. Is er ook zo’n plek voor ons hart? Wat geeft rust aan onze ziel? Hoe komen wij tot Christus, Die ons rust geeft?
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
27-02-2022 Welke Profetieën worden in deze tijd vervuld?  
  Reformatorische Baptisten Gemeente - Urk
Het is wonderlijk om te zien hoe bepaalde profetieën uit de Bijbel in deze tijd vervuld worden. Van sommige profetieën ten aanzien van Israël kunnen we zien dat ze tot in detail vervuld worden.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
09-02-2022 Draait het in de Bijbel om jou of om de God van Israël?
(Jesaja 6:1-9)
 
  Livestream bij Christenen voor Israël - Nijkerk
Ons geloofsleven verandert als wij gaan begrijpen dat de Heere God de Heilige is, dat alles voor Hem bestaat en dat het uiteindelijk allemaal draait om de openbaring van Zijn heerlijkheid.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
06-02-2022 Uit mijn hart ten aanzien van Israël  
  Baptisten Gemeente - Katwijk
Oscar werd gevraagd om kort en bondig vanuit zijn hart te delen waarom hij verbondenheid met Israël belangrijk vindt voor de Kerk.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
06-02-2022 Wat is het Evangelie en waarom geloven in Jezus Christus?
(Rom. 3:23, Rom. 6:23, Rom. 5:8, Efeze 2:8-9)
 
  Vrije Evangelische Gemeente - Sleeuwijk
Soms moeten wij weer terug naar de basis, hebben wij het nodig om het Evangelie weer uitgelegd te krijgen. In deze korte preek wordt uitgelegd waarvan Jezus Christus ons redt en wat de inhoud van het Evangelie is.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
30-01-2022 Christus, het enige rustpunt voor ons hart (Genesis 15:1-6)  
  Reformatorische Baptisten Gemeente - Urk
Veel in deze wereld en in ons persoonlijke leven kan ons onrustig maken. Voor ons lichaam zijn er letterlijk plekken waar wij naartoe kunnen gaan om even tot rust te komen. Is er ook zo’n plek voor ons hart? Wat geeft rust aan onze ziel? Hoe komen wij tot Christus, Die ons rust geeft?
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
23-01-2022 Eindtijdactualiteit  
  De Ark - Assen
Jezus sprak over het einde der tijden. De geschiedenis zal niet altijd doorgaan zoals die nu gaat. Wat zijn de tekenen van de eindtijd die wij nu in onze tijd al kunnen waarnemen?
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
16-01-2022 De komst van het Koninkrijk van God
(Diverse teksten uit Jesaja, Daniël en Lucas)
 
  Vrije Baptisten Gemeente Bethel - Hattem
Het Evangelie is het Evangelie van het Koninkrijk van God. Wat betekent dat? Wat is het Koninkrijk van God? Wanneer komt het Koninkrijk van God? Is het alleen een geestelijk koninkrijk of mogen wij daadwerkelijk het Koninkrijk op aarde verwachten?
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
10-01-2022 Wat is het oude en wat is het nieuwe verbond?  
  Livestream bij Christenen voor Israël - Nijkerk
Wat zegt de Bijbel over het oude en het nieuwe verbond? De vervangingsleer zegt dat het oude verbond met Israël is gesloten en het nieuwe verbond met de kerk. Het denken over de verbonden is bepalend voor ons denken over Israël en de kerk. In deze lezing proberen we meer grip te krijgen op wat het oude en nieuwe verbond wel en niet inhouden, en wat dat betekent voor ons begrijpen van het evangelie.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
09-01-2022 De komst van het Koninkrijk van God  
  Maranatha samenkomsten - Ermelo
Het goede nieuws waar de Bijbel ons over vertelt is dat het Koninkrijk van God in deze wereld zal komen. In deze preek wordt stilgestaan bij teksten die daarover gaan, zodat we een beter beeld krijgen van wat dat Koninkrijk inhoudt. Jezus sprak daar voortdurend over en profeteerde dat het evangelie van het Koninkrijk (!) aan alle volkeren gepredikt zal worden, en dat dan het einde zal komen. Laat het ons dagelijks gebed zijn dat het Koninkrijk van God spoedig zal komen.
 
Luister: download
     
09-01-2022 De belegering van Jeruzalem in de tijd van Hizkia en de strijd om Jeruzalem nu en in de eindtijd
(2 Koningen 18 en 19 en 2 Kronieken 32)
 
  De Pijler - Lelystad
Koning Hizkia krijgt te maken met een zeer benauwende en levensbedreigende situatie voor heel de stad Jeruzalem. Toch spreekt de Heere door de profeet Jesaja dat de stad niet door de Assyriërs ingenomen zal worden. De Heere verheerlijkt Zijn naam door op een wonderlijke wijze uitredding te geven. Ook in onze tijd verheerlijkt de Heere Zijn naam door Israël te bevrijden van al haar vijanden.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
04-01-2022 10 profetieën die in onze tijd vervuld worden  
  Livestream bij Christenen voor Israël - Nijkerk
Het is wonderlijk om te zien hoe bepaalde profetieën uit de Bijbel in deze tijd vervuld worden. Ds. Oscar Lohuis zal in deze preek enkele daarvan bespreken. Van sommige profetieën ten aanzien van Israël kunnen we zien dat ze tot in detail vervuld worden.
 
Luister: download
Kijk: Op YouTube  
     
 

GIFTEN

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden. Indien u wilt helpen deze bediening in stand te houden en deze site verder uit te bouwen kunt u een gift overmaken.

Nu doneren

Copyright © 2020 Goed Nieuws Bediening - Grafisch ontwerp WoodyDesign